Skip to content

अखेर वहीनी रात्रभर ठोकली – अंतिम भाग

हॅलो बॉईज, गर्ल्स, भभिज, आंटीज कश्या काय मजेत ना ?? सगळ्यात आधी तर तुम्ही मला इतके सारे मेल्स करुन भन्नाट प्रेम देताय आणि मी पण तुमच्या गोष्टी प्रायव्हेट ठेवतोय ना विश्वासाप्रमाणे त्यासाठी खूप खूप खूप मनापासून धन्यवाद.. खर तर एवढे मेल्स आहेत कोणाला रिप्लाय द्यायला जमलं नाहींतर नाराज नका होऊ मी शक्यतो रिप्लाय द्यायला नेहमी प्रयत्न करतच आहे… खूप धन्यवाद तुमचे इतके अनावर प्रेम दाखवल्या बद्दल ❤️❤️❤️❤️

रात्रीची तेल मालिश आठवतीये ना तुम्हाला मागल्या भागातील आणि ज्यांना नसेल आठवत तर मागील भाग वाचा… तर त्या रात्री मी 2 वाजता आणि 3.30 ला परत ठोकठोकी केली होती वहिनीची जोरदार म्हणजे तरी म्हणायचं झालं तर रात्रीत 3 शॉट्स झाले होते आणि आता सकाळ झाली वहीनी नेहमी प्रमाणे उठली आणि कामवाली बाई येणार म्हणून सगळं आवरून घेतलं होतं घर

आज रविवार होता तिचा मुलाला तिची मैत्रीण घेऊन जाणार होती आज कारण तिची मैत्रीण फोटोग्राफी करते सो तिला त्याच शूट होत आणि ती कामवाली बाई 9.30 पर्यन्त आवरून गेली आणि तिची फ्रेंड पण 10 ला मुलाला घेऊन गेली आणि संध्याकाळी येते बोलली मी उठून अंघोळीला गेलो होतो पण रात्रीची कसरत मुळे टॉवेल विसरलो.. वहिनीला आवाज दिला तर ती टॉवेल घेऊन आली मला म्हणली

वहीनी :- आवर लवकर मलाही अंघोळ करायचीये

मी :- अजून अंघोळ नाय केलीस काय

वहीनी :- नाय रे ती कामवाली आज लवकर आली

मी :- मग ये ना आत कोणाची वाट बघतीये

वहीनी :- माहीत होतं असंच काहीतरी बोलशील

मी :- ये की आत आता मी पण परत अंघोळ करतो

असं म्हणत ती साडी फेडत होती मी अशीच हात धरून आत ओढली आणि शॉवर चालू केला आणि तिची साडी ब्लाउज काढला… लै मुलायम अंग आहे तीच आणि भिंतीला टेकून उभी केली आणि अख्या अंगाला पुचीला गांडीला साबण लावला आणि तेच बोट तिच्या पुच्चीत घालून स्क्वर्ट केला आणि ती तिथं एकदा मुतली आणि म्हणली आज कोणीच नाही येणार संध्याकाळ पर्यंत घरी आज फक्त तुझा चोखायची इच्छा आहे

अंघोळ करून बाहेर आलो तर मी कपडे घालायला लागलो तिने टॉवेल ओढत बोलली आज आपण बिना कपड्याचे राहू दोघंही कोण बघायला येणार तेव्हा मी ही तयार झालो कारण मला काय आहे नुसती ठोकतोच आहे हिला आणि खायला उपमा केलाय ये बाहेर बोलून केस सुखवत गेली आणि मी ही टेबल जवळ आलो आणि तिला म्हणलं आपण बाहेर हॉल मध्ये बसू ती पण हो बोलली आणि एकच ताट घेऊन आली तिच्या बॉल वरून हात फिरवून मी बाहेर येऊन बसलो होतो आणि माझा पण उठून च होता बॉल ला हात लावताच

वहीनी ताट घेऊन आली आणि मी म्हणल

मी :- ये बस्स

वहीनी :- आहे ना उभा त्यावरच बसायचं आणि मी तुला भरवते आणि मी ही खाते

मी :- आज लैच तालात दिसतेय ग

वहीनी :- हा आज फ्रेश मूड आहे चल आंबे दाब माझे वाट कसली बघतोय

मी :- घालून घे की आत आधी

वहीनी :- तुझा ओला करावा लागेल आधी मी तोंडात घेते कारण खाली टॉवेल नि साफ केलं आहे मी

मी :- घे आणि ये पटकन वर एकत्र खाऊ मग

ती खाली बसली आणि चोखायला लागली आणि माझा नेहमी शेव्ह केलेला असतो त्यामुळे ती आनंदाने चोखत होती आणि पूर्ण आत घेतला मी तिचे केस पकडून फुल्ल तोंड दाबत वर खाली करत होतो आणि तिने पूर्ण ओला केला आणि तिच्या पुच्चीवर थोडं बोट लावून ओल केलं आणि “आआआआआआहहहहहहह” करत बसली. मी म्हणलं आतच ठेऊन पुच्ची घास जरा आणि तिच्या पुच्ची चे शेव्ह असून थोडेसे वाढलेले केस मस्त वाटत होते घासताना आता तिने ताट हातात घेत आणि भरवू लागली मला मी माझे हात तिच्या बॉल दाबण्यात व्यस्त केले

हळू हळू वर खाली होत असताना ताटातले संपले आणि ती हात धुवायला उठू लागली मी तिला म्हणलं थांब आणि तसच कडेवर घेऊन बेसिन जवळ येऊन हात धुतले आणि परत सोफ्यावर आलो आणि तिला खाली झोपवली आणि कचाकचा शॉट लावत होतो आणि तिला उलटी केली आणि मागून पुच्चीत टाकला आणि तिचे पाय जवळ घेतले आणि झवू लागलो मस्त पट पट आवाज निघत होता गांडीवर आदळताना आणि मी पाणी तिच्या पुच्चीत सोडलं

तिला म्हणलं उठ आता तर मला म्हणाली ” झोप खाली आता तूच चोखायची इच्छा भागली नाय अजून” आता आधीच झालेलं वीर्य तसच तिने चाटत पुसत चोखायला सुरुवात केली आणि खूप वेळ झाला आणि मी परत तिच्या तोंडात सोडलं पण लगेच मला आठवलं की वहीनी म्हणली होती गांडीत टाकून देईल पण आज नाही पण आज मी परत विचारलं

मी :- वहीनी तू म्हणली होती ना गांडीत ?

वहीनी :- नको रे राजा तिथं लै दुखत आधी कधी केलेलं नाही

मी :- ऐकणं प्लिज सांभाळून करू

This content appeared first on new sex story .com

वहीनी :- नकोरे

मी :- तू च म्हणली होती बायको आहे तुझी हवं तसं कर

वहीनी :- ठिके पण प्लिज जपून

मी :- हा ठिके

तिने गांडीवर लंड सेट केला आणि हळू हळू आत टाकू लागलो पण हे हॉल टाईट होत ती लागतच ओरडू लागली ” नको नको आईईईई लै दुखतंय काढ बाहेर” मला माग ढकलू लागली आणि मी बाहेर काढला परत पण आता काय करावं सुचेना तर काल रात्रीची तेल मालिश च तेल आठवलं आणि मी ते तेल लंड वर पूर्ण ओतलं आणि तिच्या गांडीत आणि टोकावर पण लावलं आणि एक बोट आत घालून तेल पसरवल आणि तिला दुखत होत बोटाने पण तेलाने जरा कमीच दुखत होत

मी मागून आलो आणि आता परत लंड टेकवला आणि आत सारू लागलो खरतर लंडच सुपडा आत गेला पण दुखवत च गेलं ती लै किंचाळत होती आणि मी एकदम हळू हळू आत टाकत होतो आणि आता अर्धा आत गेला होता तिला तर पार घाम फुटला होता आणि रडत होती थोडी नको नको म्हणत पण मी कसला शेट्ट ऐकतोय तेलाची बाटली घेतली आणि अर्धा घुसलेला जागेवर माघ पुढं करीत तेल ओतलं आणि एक दणका दिला जोरात आणि अख्खा लंड आत घुसला मलाही थोडं दुखलं पण वहीनी खाली डोकं होत ते वर झालं आणि “आआईईईईईईई गगगगगगगग मेले रे आईघाल्या का ऐकत नाय माझं तू आआआआआआहहहहहहहहह संसससससससस उफफफफफफफफ उऊऊऊहहहहहहहहह ”

आता थोडं थोडं करत पुढे मागे एकदम पटापट करत होतो मी आणि आता काहीच नव्हतं वाटत तीच सुद्धा होल फाकल होत आणि ओरडून हैराण झाली होती मी मात्र जनावर सारखा उडत होतो मागून आणि फुल रानटी पणाने तिची केस ओढत बॉल दाबत मजा घेत होतो आणि तिच्या वर असच उडत उडत पाणी निघणार म्हणून बाहेर काढलं तर लंड वर रक्त लागलं होत आणि माझं पाणी निघालं आणि आता ते रक्त बघून मला समजलं फार दुखलं नक्कीच असेल आणि वहीनी तशीच खाली पडून फार ऑफ मूड झाली होती आणि पडून राहिली ते डायरेक्ट संध्याकाळी 4 लाच उठली आणि मी तिला विचारलं

मी :- बरी आहेस ना

वहीनी :- झालं ना समाधान पण आता परत नाही माग जायचं अजिबात खूप त्रास होतो पुढं कर काय हवं तेवढं

मी :- सॉरी आणि ठिके झाली पूर्ण गांडीची इच्छा आता नाय करणार मागे

वहीनी चालताना समजत होत की आपण बेकार केलं आणि परत कधीच नाही करणार कारण खरच त्रास होत असेल पण असो मी तर खुश होतो आणि आता मस्त चहाच्या वेळेत ती चहा घेऊन अली बेडरूम मध्ये आणि चहा पिउन मस्त अर्धा तास तिची पुच्ची चोखत बसलो बेड वर आणि तिला त्रास झाला म्हणून चाटून सुख देत होतो पुच्चीच आणि तिला ही बर वाटत होतं तिला बोट घासुन एकदा दोनदा झडवल आणि 6 कधी वाजले ते समजलच नाय म्हणूंन ती कपडे घालून बसली आणि मी पण आता पुढचे 2 दिवस तर उरले होते आणि त्यात मी नॉर्मली सेक्स केला तिच्याशी आणि भाऊ परत येताच मी माझ्या घरी निघालो आणि ही वहीनी आज ही मी ठोकतो आहे मिळेल तशी पण ही स्टोरी इथेच संपली

पण या नंतर मी कसं माझ्या घरासमोर नवीन राहायला आलेल्या शिक्षिकेला झवलो हे जर भाग टाकायचे असतील तर जस आज पर्यंत जस तुम्ही लेडीज ने मला मेल्स केलेत आणि मुलांनी ही केलेत असे मेल रिस्पॉन्स द्या आणि या स्टोरी बद्दल आणि कोण्या बाईला बोलायचं असेल तर न लाजता बिनधास्त मेल करा कोणाला ही काही न शेअर करता प्रायव्हेट च राहील हा तर आपला नियमच आहे सो फटाफट खाली दिलेल्या मेल वर ह्या वेळेस आपल्या मेल्स चा राडा करा आणि कळवा बायकानो पुढचा भाग हवेत का नाही..

टीप :- मेल्स च्या रिस्पॉन्स वर पुढचे भाग टाकले जातील ( लंड सारखे बोट पण दुखतात हो टायपिंग करून 😂😂😂😅😅😅😅😅 )

[email protected]

This story अखेर वहीनी रात्रभर ठोकली – अंतिम भाग appeared first on dirtysextales.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments