Skip to content

मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – डील – भाग ३

“आई प्लिज… प्लिज तुझे केस काढू नकोस…” प्रिथाने उसासा टाकत, “बाळा, मी एक डील केलंय. मला करावंच लागेल…” “मी हि ऊब, हा वास, हा पोत मिस करेन… प्लिज…” त्याच्या निरागस चेहऱ्याकडे पाहत प्रिथा हसत म्हणाली, “पण तुला माहिते ना आईचे केस किती पटपट वाढतात ते, हम्म? काळजी करू नकोस. एक किंवा दोन आठवडे वेळ दे, मग बघ आईच्या बगलेत आणि लव्ह पॉटवर कसे आईच्या वासाने भरलेले मस्त केस येतात ते..” “पण तुला मला वचन द्यायला लागेल कि तू कधीही परत केस काढणार नाहीस.” “मी वचन देते, स्वीटी पण आता सांग मी केस काढण्यापूर्वी तुला त्यांच्यासोबत खेळायचंय शेवटचं? माझा लव्हपॉट पुन्हा एकदा रसरसून गेलाय. तुला परत चव चाखायचीये?” सलीमने मान डोलावली. “ये…” असं म्हणत प्रिथा पाण्यातून उठली आणि बाथटबच्या कडेवर भिंतीला टेकून बसली.

प्रीथाने सलीमसमोर स्वतःला पसरवले आणि मुलासाठी स्वर्गाचे दरवाजे उघडले. तिच्या आतील मांड्यांचे मांस अपेक्षेने थरथरत होते. तिची पुच्ची आंघोळ करत असलेल्या गरम पाण्यामुळे वाफ सोडत होती आणि तिच्या स्त्रीत्वाचा मादक वास पसरवत होती.
तिच्या ग्रंथी फेर्मोन ओव्हरड्राइव्हवर होत्या, अनियंत्रितपणे गळत होत्या. सलीमला ती खजुराहोच्या प्राचीन शिल्पांमधून बाहेर पडलेल्या निरपेक्ष देवीसारखी दिसत होती. “प्रेम कर माझ्यावर बेबी…” प्रिथा बोलली. सलीमने वेळ न दवडता लगेच प्रिथाच्या योनीकेसात तोंड खुपसलं आणि तो “पचपच स्ल्पस्ल्प” आवाज करत चाटू लागला. सलीम ने जिभेबरोबरच हाताचे एक बोटही योनीत आत बाहेर करायला सुरुवात केली. “अह्ह्ह…” “स्स्स्स… ओह्ह्ह येस… बेबी….स्स्स… उउउफफ्फ…” प्रिथाच्या तोंडून आनंदाचे सुस्कारे सुटत होते. प्रिथा इतकी उत्तेजित झाली होती कि ती कोणत्याही क्षणी झडणार होती. सलीम तिला झडवण्यासाठी सगळे कौशल्य वापरत होता. “उफ… उफ्फ… ऊफफ्फ… ये… येह… घास माझा लव्ह बटन (पुच्ची दाना) घास बेबी… तू आईला पुन्हा झडवणारेस…. ओह शीट… मी ह्या वेळी खूप झडणारे… खूप मोठी झडणारे…. मी….. मी झडतीये.. ऊऊऊऊईईईहह….” पण सलीमचा वेगळाच विचार होता. “मी आलेय… मी येतेय बेबी…. तू मला परत झडवतोयस….” तो अचानकपणे थांबला. “नाही…. नाही…. काय करतोयस तू? थांबू नको….. थांबू नकोस…. प्लिज!” प्रिथाने योनीवरचे केस ओढत विनवणी केली. “आह्ह… अजून नाही!” असे म्हणत त्याने तोंड बाजूला काढून घेतले. प्रिथा उभी राहिली आणि सलीमला बाथटबमधे बसवल. सलीम अचानक थांबल्याने, जबरदस्त उत्तेजनामुळे प्रीथाचा मूत्रमार्ग रक्ताच्या प्रवाहाने गुंतला होता, परंतु त्याने तिला मोकळं केलं नाही. प्रीथा ब्लू वुलवा नावाच्या वेदनादायक सिंड्रोमने त्रस्त झाली.

“ऊऊहहह… बदमाश! तू का थांबलास? का????” “कारण तू ह्यासाठी पात्र आहेस आई!” “तू हरामखोर… नालायक…. चाट माझी थुंकी तू छोट्या झवाड्या!” असं म्हणत प्रिथाने लाळेचा एक मोठा प्रवाह वरून सोडला. सलीमने लगेच “आनंदाने चाटेन…!” म्हणत तोंड उघडून तो अलगद झेलला आणि लाळ तोंडात घेऊन गिळली. “तू गांडू, मी तुला असं मला निराश करू नाही देणार. मी स्वतःच मला झडवेल…” असं म्हणत प्रिथा मागून हात नेऊन योनीत बोटे घालू लागली. “मी झडणारे…. मी झडतीये….. ओह देवा… मी झडतीये म्म्म्म्म….!” आणि मग… प्रीताने तिचा महापूर सोडला… “आआअह्ह्ह…..” प्रिथा किंचाळली. तिने सलीमच्या ताठ झालेल्या शिश्नावर तिच्या वीर्यपतनाचा वर्षाव केला. तिच्या गरम पाण्याने त्याच्या रॉडला आंघोळ घातली, अर्ध चिपचिपा स्रावाने उबदारपणे लेप केला.
“ओह माय गॉड” सलीमला धक्काच बसला! हे खूप वेडे आणि कामुक होते आणि त्यासाठी वेडे कौशल्य आवश्यक होते. आणि मग सलीमला सुद्धा काहीतरी झाले. हे दृश्य त्याच्यासाठी खूपच अति होते. त्याचा बांध फुटला. “आई अअअअअ..” म्हणत सलीमच्या लिंगातून एक मोठी पिचकारी वर उडाली. “ओह शीट… उत्स्फूर्त स्खलन! तुझ्या लिंगाला स्पर्शही केला नाही.” सलीमचे अंग थरथरू लागले. “ओह… मी पकडते तुला… तू थरथर कापतोयस… तू खूप वेळ हे रोखून धरलेलंस. तू तुझी उत्तेजना थांबवू शकला नाहीस.” “आह्हह्ह…” प्रीथा आणि सलीम तीव्र भावनोत्कटतेतून थोडे सावरल्यानंतर, तिने रेझर उचलला. ती आता तिचे केस काढणार होती. सलीमने हताश विनवणी करणाऱ्या नजरेने तिच्याकडे पाहिले. “आई, प्लिज…. प्लिज नको ना.. आपण कुठल्या दुसऱ्या मार्गाने नाही का मिळवू शकत पेपर्स?” “मी सगळे प्रयत्न केले बाळा, हे सुमन भादुरीच्या मदतीशिवाय जवळजवळ अशक्य आहे. विश्वास ठेव..” प्रिथाने त्याला समजावलं.

प्रिथा बगलेतले केस काढू लागली. सलीम तिच्या निघणाऱ्या केसांना पाहून रडू लागला. प्रीथा अपराधीपणाने भरलेली होती, पण तिच्याकडे काय पर्याय होता? त्याने पुन्हा पुन्हा तिच्या पायात पडून विनवणी केली. “निदान तुझे खालचे केस तरी राहूदे आई… मला तुझ्या वासांची आठवण येईल… प्लिज आई तुझे योनिकेस काढू नकोस. त्या हरामखोराला काहीतरी कारण दे प्लिज आई…” पण प्रीताकडे त्याच्या विनवणीचे उत्तर नव्हते. तिला स्वत:ला स्वच्छ करावेच लागणार नाहीतर भादुरी त्यांच्या कराराची बाजू पूर्ण करणार नाही. तिला पर्याय नव्हता. ती गप्प राहिली. ती कमोडवर बसली. तिने पूर्ण योनी केसांवर फेस लावला आणि ती रेझरने केस काढू लागली. “अह्ह्ह… स्स्स्स…” पण तिच्या आकारामुळे तिला ते जमत नव्हतं आणि मग अनपेक्षितपणे सलीम उठला आणि त्याने मदतीची तयारी दर्शवली. जे त्याला आवडत नव्हतं ते ती करत होती, पण तो तिला स्वतःला इजा पोहचू देऊ शकत नव्हता. “मला दे आई, मी करतो तुझ्यासाठी.” “तू…?” “इट्स ओके आई, तुला कापलं तर मला चालणार नाही. तू त्या भागात खूप संवेदनशील आहेस.”

प्रिथाचा ह्यावर विश्वासच बसत नव्हता. सलीम च प्रिथावर निस्वार्थ प्रेम होत. हे कृत्य त्याच्यासाठी जवळजवळ बलिदानासारखं होत. त्याने यात खूप समजूतदारपणा दाखवला होता. तो खूप हळुवार आणि समर्पित होऊन केस काढत होता. “सलीम…” “श्शह्ह… शांत, इट्स ओके आई. तुला माहित आहे मी तुला कधीही दुखावू देणार नाही. मी चांगला फेस लावीन आणि शक्य तेवढ्या हळुवार केस काढीन.” आणि हो सलीम ने शक्य तितक्या हळुवारपणे तिचे केस काढले. त्याने ते इतक्या काळजीने आणि भक्तीने केले कि शेवटी प्रिथाची त्वचा एखाद्या बाळाच्या त्वचेसारखी मऊ झाली. सलीम रडत होता. “बेबी…” “ठीके आई…” त्यांनी अंघोळ केली. पण एक निरव शांतता होती. सलीम एक शब्द देखील बोलला नाही आणि त्याने स्वतःला सुकवले आणि बाहेर गेला.

प्रिथाने तिची सगळ्यात सेक्सी सिन्गलेट आणि हॉट शॉर्ट पॅन्ट घालून सलीमला मोहित करण्यासाठी तयार झाली. “हनी… आई तयार, आहे चल जेवण करू आणि नंतर बेडमध्ये मिठीत झोपू.” “मला भूक नाहीये, मी झोपायला चाललोय. गुड नाईट.” म्हणत सलीमने प्रिथाला साईडला ढकललं. “बेबी, मला पण भूक नाहीये, तू फक्त आईबरोबर राहा, चल आपण प्रेम करू, फक्त ५ मिनिट, प्लिज स्वीटी… फक्त ५ मिनिटं…” प्रिथाने तिचा एक स्तन बाहेर काढत विचारलं. “थांबव आई हे….” “तू फक्त ५ मिनिटांसाठी मला माझ्या आत हवायस आणि मी झडेल… प्लिज प्लिज…” सलीम उठला आणि बेडरूममध्ये गेला. “बेबी, नको…. प्लिज, आईला एकटं सोडू नकोस!” प्रिथा विव्हळली. सलीमच दुःख हे संभोगाने बरं होणार नव्हतं. तो गेला आणि बेडवर झोपला. प्रिथा त्याच्या मागून जाऊन बसली. “जानू…” प्रिथाला माहित होतं, ती निर्लज्जपणे आणि अधाश्यासारखी वागतीये पण ती त्यांच्यातल्या गोष्टी नॉर्मल करण्यासाठी तशी वागत होती. त्याने तिच्यावर दया करून झवावं असं तिला वाटत होत. “मी नाही करू शकत आई…. मी नाही… करू शकत. प्लिज… मला विचारू नको, तू तुझी सगळी शरम घालवावीस असं मला वाटत नाही.” प्रिथाने त्याला समोर उठवून बसवले. “मला नाही फरक पडत, मी आधीच माझी शरम घालवलीये. मी आजची रात्र तुझ्या खोलीत घालवू शकते का? फक्त एव्हडं सांग, प्लिज….” “ठीके आई…” “आणि अजून एक विनंती…. आपण नागडं झोपुयात….”

सलीमने अनिच्छेने प्रीथाला उपकृत केले. दुसरीकडे प्रीथाला असा अंदाज होता की एकदा ते अंथरुणावर नग्न झाले आणि त्यांचे शरीर एकमेकांवर घासले की, सलीम तिचा प्रतिकार करू शकणार नाही. ते नागडे झाले आणि बेडवर झोपले. सलीम तिच्याकडे पाठ करून झोपला. ती त्याला मागून चिकटली. “बेबी, प्लिज माझ्याकडे पाठ फिरवू नकोस… प्लिज शोना…” पण तिचा अंदाज चुकीचा होता. “प्लिज… उम्म्म…” म्हणत प्रीथाने सलीमचा कान हलकेच ओठानी ओढला. प्रिथाने तिचा एक पाय त्याच्या अंगावर टाकला. प्रीथा प्रयत्न करत राहिली, मिनिटे तासात गेली, पण सलीमकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. तिची गरम त्वचा त्याच्यावर घासली, तिच्या मऊ ओठांनी त्याच्या पाठीवर आणि गालावर चुंबनांचा वर्षाव केला पण सलीम काही प्रतिसाद देत नव्हता, तो मृतदेहासारखा तिथे पडून होता.
प्रीथा प्रयत्न करत राहिली, पण तिचे अथक प्रयत्न त्या मुलामध्ये आग पेटवण्यात अपयशी ठरले. तो गतिहीन होता. यावेळेस प्रीथासाठी फक्त तिच्या शारीरिक गरजांचा प्रश्न नव्हता तर आता तिच्यासाठी अहंकाराचा प्रश्न होता. तिच्या लैंगिकतेसमोर नेहमी कमकुवत गुडघे टेकणारा सलीम तिला कसा विरोध करू शकेल? तो कसा प्रतिसाद देऊ शकत नाही? “उम्म्म.. म्म्म… मऊह… मऊह… देवा…. प्लिज बेबी… तू आईसाठी एव्हडा थंड आणि क्रूर कसा असू शकतोस? मम्म्म….” पण दुखापत खूप खोल होती, ती सेक्सने भरून निघू शकत नव्हती. आणि शेवटी तो प्रिथाकडे वळला. प्रिथाने निःश्वास सोडला आणि त्याच्या चेहऱ्यावर आपला श्वास सोडला. तिला माहित होत, त्याला तिच्या श्वासाचा वास किती आवडतो ते. “नाही… आज रात्री नाही आई….” तिचे काळीज पिळवटले, त्याचा आवाज कठोर होता. नाही म्हणजे नाही; आणि हे पुरुषांकडून पण लागू होत. प्रिथाने समजून घेतलं आणि आदर केला. ती त्याच्यावर जबरदस्ती करू शकत नव्हती.

प्रिथाला निराश आणि अपमानित वाटलं. तिच्या डोळ्यात ओघळणारे अश्रू सावरले नाहीत. तिला खरं तर एका वेश्येसारखे वाटल, जिच्या प्रियकराने तिला तिच्या बेफिकीर स्वभावामुळे टाकून दिले होत. तिला माहित होत की सलीमला समजले आहे की तिच्याकडे दुसरा पर्याय नाही, पण फसवणूक झाल्याच्या भावनेसाठी ती त्याला दोष देऊ शकत नव्हती.
ही परिस्थिती तिच्यासाठी निराशाजनक होती आणि सलीम तिला कधी माफ करू शकेल हे तिला माहीत नव्हते. प्रिथाने एक सिगरेट पेटवली आणि ती ओढू लागली. ती आता प्रीताच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी रात्र बनली होती. सलीमसोबतच्या तिच्या नात्याचे भविष्य आता इतके अनिश्चित होते. तो तिला कधी माफ करू शकेल का?
त्याला कायमस्वरूपी ताब्यात घेण्याच्या आशेने, प्रीताने त्यांच नात कायमच बिघडवलय.

दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी प्रीथा जोधपूर पार्कमधील सुमन भादुरीच्या अपार्टमेंटमध्ये जात होती.
सलीम दिवसभर तिच्याशी बोलला नाही. त्याने स्वतःला त्याच्या खोलीत कोंडून घेतले होते. प्रीथा आता हा ताण घेऊ शकत नव्हती. ती अनियंत्रितपणे मद्यपान करत होती.
ती गाडी चालवताना मद्यपान करत होती. तिला फक्त सुन्न व्हायचे होते.
ती दुपारपासून सहा बिअर प्यायली होती.
तिला शक्य तितक्या लवकर या गोष्टीवर मात करायची होती. तिथं पोहोचेपर्यंत ती टुल झाली होती.
येणार्‍या ट्रिस्टच्या विचारानेच तिला मळमळ झाली. विकृत तिला सर्वत्र जाणवणार होता.
आणि तिने त्याला हवे तसे कपडे घातले होते. तिला स्वस्त कॉलगर्लसारख वाटत होत.
दरवाजा उघडा होता. ती आत गेली. भादुरीची बायको आणि मुलगी त्याच्या सासरी गेल्या होत्या, भादुरीने आपल्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी ही योग्य वेळ निवडली. प्रीथाला समजले की त्याने ऑफिसमध्ये इतर अनेक मुलींचे शोषण केले होते. हे काही नवीन नव्हते; पण ती त्याची बक्षीस होती. त्या फकरने तरूण दिसण्यासाठी स्वतःला सजवले होते.

“माय गॉड, प्रिथा… बघ तुझ्याकडे! किती हॉट दिसतीयेस!” “गप्प बस! पहिली मला माझी फाईल दे.” “नक्कीच… नक्कीच… सगळं तयार आहे. तुला फक्त त्यावर सही करायचीय बस!” भादुरी फाईल घेऊन आला. “तुला इथे, इथे… आणि इथे, सही करायचीय आणि मग पूर्ण कस्टडी तुझी. साधारणपणे तुझ्या वयाच्या बायका लहान मुलं किंवा बाळ दत्तक घेतात. माहित नाही तू एक तरुण का…” “तुला काय करायचंय मिस्टर सुमन भादुरी. का मी मिस्टर विकृत म्हणू?” “तू मला हवं ते म्हण प्रिथा!” भादुरी प्रिथाला मिठीत घ्यायला पुढे सरसावला. “हे…. काय करतोयस? हात काढ! हात काढ बोलले ना!” असे म्हणत प्रिथाने त्याला मागे ढकलले. भादुरी प्रिथाला त्या सेक्सी पांढऱ्या टॅंक टॉप आणि हॉट शॉर्ट्स मध्ये बघूनच गळला होता. “प्रिथा आपली डील झालीये. तू आता माघार नाही घेऊ शकत. म… मला ते तुझं मोठं सुंदर शरीर हवंय… मी आता स्वतःला कंट्रोल नाही करू शकत… प्लिज!” “डील असं होत, कि मी इनचार्ज असेल, का तू विसरलायस म्हाताऱ्या माणसा? आपण इथे जे काही करू ती सगळी माझी चॉईस असेल. तुझं काहीच म्हणणं नसेल. एका क्षणासाठीही विचार करू नकोस कि तू मला कंट्रोल करशील.” “य… येस प्रिथा, तू म्हणशील तसं…” प्रिथाच्या त्या छोट्या धक्क्याने देखील त्याला जाणवले कि ती किती ताकदवान आहे. ती बाकीच्या मुलींसारखी नाजूक बाहुली नाहीये. “तू मस्करी करायचा किंवा मला कुठे विनापरवानगी हात लावायचा फक्त प्रयत्न तरी कर, मी तुझा हात मोडीन. हि वस्तुस्थिती आहे, धमकी नाही. कळलं?”

This content appeared first on new sex story .com

प्रिथाने त्याला सोफ्यात ढकललं आणि त्याच्या शेजारी बसली. “आता तुझी ती घाणेरडी अळी बाहेर काढ.” “ती… ती अक्चुयली खूप मोठीये!” “हो, जस मला काय घंटा फरक पडतो त्याने. तुम्हा पुरुषांना कधी कळणार कि तुमच्या लिंगाची साईझ हि फक्त तुमच्या अहंकाराची जोड आहे, देवालाच माहित आणि मी तुझ्या अहंकाराला फाट्यावर मारते.” आणि मग प्रिथाने तिचा टॉप खाली घेतला आणि तिची ब्रा काढली. सुमन आ वासून बघत होता. “ओह देवा!” “हं, बघ हे तू पहिल्यांदा आणि एकदाच बघणारेस.” भादुरीने एक स्तनाग्र तोंडात घेतलं आणि चोखु लागला. “म्म्म्म… तुझ्या स्तनात दूध आहे… ओह…. प्रिथा…. किती गोड चव आहे….” “म्म्म्ह्ह्ह… नाही, थांब! तुला माझ्या दुधाचा आनंद घ्यायची परवानगी नाहीये. तुझं तोंड काढ नाहीतर मी मुस्काट फोडेन.” “जरी किळस आली, तरी प्रीथालाही थोडी एक्सईटमेन्ट वाटली, तिची तिला लाज वाटली. काल सलीमने तिला वंचित ठेवलं होतं आणि तिच्या अपुर्‍या गरजा तिच्या नकाराच्या वरती वाढत होत्या. ते उभे राहिले. प्रिथा केस गोळा करू लागली. “स्वर्ग, तू एक खरी देवी आहेस प्रिथा… हे एका मर्त्य स्त्रीच शरीर असूच शकत नाही!!!” “खरंच? मग खाली बस आणि माझी सेवा कर.”

प्रीथा प्रबळ राणीच्या स्थितीत खाली बसली आणि सुमनला तिच्या पुच्ची आणि गांडीमधून त्याचे मन भरून खाऊ देण्यासाठी तिची मागील बाजू उघडली. सुमनने आतुरतेने आणि निर्लज्जपणे तिला उष्णतेत भुकेल्या कुत्र्याप्रमाणे उचलून धरले. त्याचे हृदय त्याच्या छातीत धडधडत होते, तो तिच्या गांड आणि योनीचा उग्र वास आणि चव अनुभवत होता. प्रीथाने सकाळी मोकळी झाल्यानंतर मुद्दाम तिच गुद्द्वार आणि योनी धुतली नव्हती. त्याऐवजी तिने ते टॉयलेट पेपरने पुसले होते. तिच्या मलमूत्राचा वास आणि अवशेष अजूनही तिच्या मांसाच्या घडीत अडकलेले होते, आता शिळे झाले आहेत आणि तास उलटून गेल्यानंतर ते अधिक तीव्र झाले आहेत. तो वास आता एकदम बंड करत असेल, पण सुमन तो डुकरासारखा चाटत होता.

पण त्याचा घृणास्पद स्वभाव आणि विकृती असूनही, मिस्टर सुमन भादुरी कोणत्याही प्रौढ पुरुषाप्रमाणे स्त्रीला कसे आनंदित करायचे हे जाणून होता. जरी तो या परिस्थितीत अधीनस्थ होता, तरीही त्याने आपले कौशल्य पूर्ण वापरले, त्याची जीभ आणि ओठ तिच्या योनी आणि गुदद्वारातून वेगाने आत बाहेर पडत होते. “स्स्स्स…. आआआअह्ह्ह हरामखोर!” आणि प्रिथा तीच नियंत्रण गमावत होती. तिच्या शरीराप्रमाणे प्रीथाची लैंगिक भूकही प्रचंड होती आणि सतत उत्तेजित होऊनही ती इतके दिवस सेक्सपासून वंचित होती. सलीमने तिला शेवटच्या संभोगाची पूर्ण सुटका दिली नाही. “म्म्म्म… प्रिथा….. तुझं शरीर…. तुझी त्वचा…” प्रीथा तिच्या लैंगिक इच्छेपुढे असहाय्य होत होती. “म्म्म्मम्ह… थांब…. थांब!”

तिने तिच्या बॅगेतून काँडम काढल. तिला तिच्यात प्रवेश द्यायचा की नाही या द्वंद्वात ती सतत होती, पण ती तिच्या शारीरिक गरजांविरुद्धची ही लढाई हरत होती. “हे घे…. घाल तुझ्या अळीवर.” “खरंच प्रिथा? तू मला करू देशील?” सुमन लिंगावर काँडम लावून सोफ्यात बसला. “एवढा खुश नको होऊस, मी तुला ह्याचा जास्त आनंद घेऊ देणार नाहीये. नशीबवान समज मी तुला करू देतीये.” “चालेल प्रिथा… काहीही चालेल! ओह देवा, मी तुझ्या शरीरात घालणारे! शीट… तुझं शरीर बघ!” प्रिथा त्याच्यावर चढली. “गप्प बस… थोबाड बंद कर..” तिने दोन्ही पाय त्याच्या बाजूला ठेवले, त्याच लिंग अड्जस्ट करून योनीवर ठेवल. आणि हळू हळू ती त्यावर बसू लागली. “आह्हह्ह…” “ओह देवा…. प्रिथा!” “झवाड्या! तू हे एन्जॉय नाही करायचं! सगळा आनंद माझा असेल, तुझं काहीच नाही!” “उक्क.. कके…” प्रिथा त्याला क्रूरपणे झवता झवता त्याचा गळा दाबत होती, त्याला चोक करत होती. तिची भव्य गांड त्याच्या मांडीवर उसळ्या मारत होती. तिने त्याला तिच्या वजनाखाली आणि ताकदीखाली दाबून ठेवले होते. ती किती मजबूत आहे याची सुमनला कल्पना नव्हती. त्याला वाटले की त्याने चूक केली आहे का. ती तिच्या सामर्थ्याने त्याला ठार मारू शकते, परंतु आनंद देखील खूप तीव्र होता. “थू” प्रिथा त्याच्या तोंडावर थुकली. प्रीताचा ताबा सुटला. ती कामोत्तेजित झाली आणि तिचा कम तिच्या संभोग योनीतून वेगाने बाहेर पडला. “हं… हं… आअह्ह्ह!” “गह.. कॉफ… प्रिथा, तुझी थुंकी… तुझं पाणी…. ओह… मी स्त्रीला असं झडताना कधीच नाही पाहिलं! ते… ते माझ्या संपूर्ण मांडीवर आणि सोफ्यावर आहे!” “शांत बस भडव्या! तू मला झडवलं नाहीयेस. कळतंय का तुला? हे तुझ्या डोक्यात घाल. मी झडली कारण माझ्या बॉडीची ती मागणी होती.” प्रिथाने त्याच्या थोबाडीत देऊन त्याला सांगितले.

प्रिथा त्याच्यावरून बाजूला झाली. “हे पक्क जाणून घे, कि मला एक सुंदर आणि तरुण प्रियकर आहे. तुझ्यासारखा घाणेरडा थेरडा नाही. आम्ही रोज रात्री आणि दिवसा आम्हाला वाटत तेव्हा सेक्स करतो आणि तो मला रोज आणि जेव्हा कधीही आम्ही प्रेम करतो तेव्हा झडवतो. कळलं तुला? त्याने काल रात्री मला प्रेम दिल नाही कारण त्याला माहित होत मी इकडे येणारे. मी त्याच्याकडे सेक्ससाठी भीक मागितली पण त्याने नाकारलं. मी तो ताण इथे झडून काढला.” “कोणे तो….? कोणे तो नशीबवान? तुझ्या खजिन्याच्या चाव्या कोणाकडे आहेत?” “तुला कधीच कळणार नाही!” प्रिथाने त्याला सोफ्यावरून खाली ओढलं. “आता तुझ्या जागी ये, खालचं चाट्या!” असं म्हणत प्रिथा त्याच्या तोंडावर बसली. “ऊ.. म्म्म..” तो चाटू लागला. “तू फक्त निरुपयोगी घाण आहेस! तुला माहिते?” सुमन भादुरीसाठी हा पूर्णपणे नवीन अनुभव होता. ऑफिसमधला बॉस असल्यामुळे ज्या मुलींवर त्याने जबरदस्ती केली होती त्यांच्यावर त्याचा नेहमीच वरचष्मा असायचा. पण प्रीताने त्याच्यावर टेबल पूर्णपणे फिरवले होते.
प्रीथा जास्त वेळ एका स्थितीत राहिली नाही. तिला असा आभास द्यायचा नव्हता की ती त्याचा आनंद घेत होती. खरं तर ती होती. त्या क्षणी सुमन पुरुषप्रधान समाजाचा चेहरा बनला होता आणि तिला त्याच्या चेहऱ्यावर बसून अंतर्गत समाजाचा अपमान आणि गैरवर्तन करायचे होते.

प्रिथा उठून उभी राहिली. “तुझा चेहरा माझ्या गांडीच्या आणि पुच्चीच्या पाण्याने भरलाय. तू गलिच्छ आहेस.” “मी… मला आवडलंय… मला अजून हवंय.” “मग घे भाड्या…” असं म्हणत प्रिथा परत त्याच्या तोंडावर बसली. “म्म्म्म…” “ननन्हह… घे… घे हरामखोरा! फक!” प्रीथा सुमनच्या चेहऱ्यावर नॉनस्टॉप तिची पुच्ची आणि गांड घासत गेली, त्याला श्वास घेण्यासाठी तळमळवलं आणि त्याचा चेहरा तिच्या वजनाखाली जवळजवळ दबला गेला. प्रीताला यातून आनंद मिळत होता, पण तो लैंगिक नव्हता. तो सूडाचा एक दुःखद आनंद होता. पण आता आणखी एक शारीरिक गरज तिला भारावून गेली. दुपारच्या वेळी तिने पिलेल्या बिअरचा त्रास होत होता. तिचे मूत्राशय पूर्ण भरले होते आणि तिला टॉयलेटला जायची खूप गरज होती.
पण नंतर सुमनला कमीपणा देऊन त्या संधीचा उपयोग करून घेण्याच्या आवेगाने तिला आणखीनच डोक्यावर घेतले. तिने त्याच्या फॅन्सी लिव्हिंग रूमला बाथरूम मानायचे ठरवले. तिने गांड थोडी वर उचलली. तिने सुमनला तिच्या मानवी शौचालयात बदलले आणि स्वतःला त्याच्या तोंडात सोडले. तिच्या योनीतून सुमनच्या उघड्या तोंडात बुडबुड्याचा एक जाड प्रवाह मुक्तपणे वाहत होता. तो क्षणभर मागे गेला पण नंतर तिची लघवी तहानलेल्या अवस्थेत सगळी लाज शरम सोडून गटागटा पिऊ लागला.

तीच पूर्ण झाल्यावर सुमनने तिला झडवण्याची विनवणी केली. प्रीताने लिंगाला हात लावण्यास नकार दिला. त्याने तिला तो मूठ मारताना किमान तोंडात थुंकण्याची विनंती केली.
प्रीताला फक्त या घाणेरड्यापणावर मात करायची होती. तिच्या पूर्ण तिरस्काराने तिच्या स्वत: च्या मलमूत्राच्या बंडखोर वासाने उलटी येऊ नये असा प्रयत्न केला आणि तिने त्याच्या उत्सुक उघड्या तोंडात थुंकले. आणि काही क्षणात त्याच्या वीर्याचा फवारा उडाला. “हे अविश्वसनीय होतं प्रिथा… तू एक देवी आहेस…. पण खरं सांगायचं तर मी समाधानी नाही झालो. मला हे परत हवंय. माझं कुटुंब उद्यासुद्धा घरी नाहीये. तू यावंसं उद्या.” “आपलं हे एकदाच होईल, असं ठरलेलं.” “पण मला तू अजून हवी आहेस. आपण हे परत करू शकतो. प्लिज!” “ह्म्म्म… मला माहित होतं हे होणारे. तू मला छळणं बंद करणार नाहीस ते. ओके…” प्रिथा तो सोफ्यावर बसलेला त्याच्या मांडीवर जाऊन बसली. प्रिथाने तिच्या सॅकमधून मोबाईल बाहेर काढला. “तुला माहीते, मला माहीत होत की तु चांगला नाहीयेस. तुझी शक्ती आणि स्थान वापरून तुझ्याकडून मी घेतलेल्या उपकारासाठी माझे शोषण करत राहशील. त्यामुळे तु मला माझ्या आयुष्यात कधीही त्रास देणार नाही याची खात्री करण्यासाठी मी माझा इन्शुरन्स आणला आहे. आत येण्यापूर्वी मी माझा फोन माझ्या बॅगेत व्हॉइस रेकॉर्डिंगमध्ये ठेवला होता.” “ओह देवा” प्रिथाने त्याला रेकॉर्डिंग ऐकवलं आणि म्हणाली, “मी ह्यातलं माझं नाव आणि आवाज एडिट करणार.” “शीट” “आता कॅमेऱ्यात बघून हस. से चीझ!” “नको… नको… प्लिज!” प्रिथाने फोटो काढले. “हे बघ, तुझ्यावर एक नग्न महिलेच शरीर. माझा चेहरा कोणी पाहू शकत नाही पण तुझा घाणेरडा चेहरा स्पष्ट आहे, कृतीत पडकला आहे. आता माझे खूप लक्षपूर्वक ऐक. जर मी तुला ऑफिसमध्ये मला किंवा इतर कोणत्याही मुलीला त्रास देताना पाहिलं, तर हे थेट तुझ्या पत्नी आणि मुलीपर्यंत आणि नंतर संचालक मंडळापर्यंत पोहचेल, मग बातम्यांमध्ये. आतापासून तू माझा गुलाम आहेस. तु मला माझ्या पगारात वाढ करशील, मला आवश्यक तेवढ्या सुट्ट्या देशील आणि मी तुझ्याशी बोलल्याशिवाय माझ्याशी बोलायच नाही. मी स्पष्ट आहे का?” सुमनने एकदा हताशतेने तिच्या हातातून फोन हिसकावून घेण्याचा विचार केला, पण तिचा आकार आणि ताकद पाहता हे करणे मूर्खपणाचे ठरेल. “ओ… ओके…” प्रिथाने हि लढाई जिंकली होती.

तुम्हाला जर हि कथा आवडली असेल तर [email protected] वर नक्की कळवा

This story मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – डील – भाग ३ appeared first on dirtysextales.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments