Skip to content

सुप्रियाची इंग्रजीची शिकवणी २ – Dirty Sex Tales

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार!! कसे आहातसगळे? मजेत ना. असेच झवाझवीच्या कहाणी वाचतरहा. आणी असेच झवत रहा व झवुन घेत रहा. मजेतरहा. आनंदी रहा.

चलातर मित्र-मैत्रीनींनो पाहुया कहाणीमध्ये पुढे कायहोतय. मित्रांनो तुंम्हाला नक्कीच आवडेल.

पुढच्या आठवड्यातच आंम्हाला योग्य संधी चालुन आली होती. त्यादिवशी संध्याकाळी आईने सांगीतले की ती काॕलनीतील सर्व मैत्रीणी बरोबर मोरगाव च्या गणपती दर्शनाला सकाळी जाऊन संध्याकाळी परतयेणार आहे. माझ्या मनात तर आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. ही बातमी मी सुप्रिया ला मेसेज केली.

तिनेही मला मेसेज केला की माझीपण आई जाणार आहे त्यांच्या बरोबर. उद्या मी काॕलेजला नाही जात तु पण नको जाउस. मी १० वाजता आवरून तुझ्याघरी येते. मी तर खुप खुश आहे सौमित्र. अस वाटतय की कधी उद्याचा दिवस उजाडतोय. मी पण तिला रिप्लायदिला की ठीक आहे तु म्हणशील तस सुप्रिया.

मग आईनेही लवकरच जेवण बनवले होते. बाबा ८.० वाजता आल्यावर आंम्ही जेवण केल होत. आणी आईतीची आवराआवर करु लागली होती. नंतर तिने बॕग भरून उद्याची तयारीकरून ठेवली. मगमी वरती माझ्याबेडरूममध्ये येऊन झोपलो होतो. पण झोपच लागत नव्हती. समोर सुप्रियाच दिसत होती. नंतर कधी झोप लागली कळलच नाही.

सकाळी ८.० वाजता आईने वरती येऊन मला उठवले. मगमी फ्रेश होऊन खाली गेलो. बाबा पण उठले होते. व आंघोळीला गेले होते. मग मी आईची बॕग घेउन तिलाजवळच रोडवर उभ्या असलेल्या मिनीबसमध्ये बसवुनदेण्यासाठी गेलो तर आईच्या सर्व मैत्रीणी हजर होत्या. सुलभाकाकु पण आल्या होत्या. अन त्यांना सोडायला सुप्रिया आली होती.

मला बघून ती खुश होत स्मितहास्य करत होती. मग बस निघाली अन मी सुप्रिया जाता जाता म्हटल की मीदरवाजा उघडा ठेवतोय, तु आत येऊन तो लाॕक करुन सरळ वरती माझ्या बेडरूममध्ये या. ती खुश होउन होम्हणाली अन तिच्या घरी निघुन गेली होती. अन मी माझ्या घरी आलो.

बाबा तयार होऊन नाष्टा करत होते. मी पण त्यांच्या बरोबर नाष्टा केला अन चहापण घेतला होता. मीअजुनआंघोळ केलेली नव्हती. मग बाबा ९.० वाजता आॕफीस ला निघुन गेले. मग मी दरवाजा ढकलुन वरती जाऊन माझ्या बेडरूममधील आवराआवर केली. मस्तपैकी रूम फ्रेशनर स्प्रे केला होता त्याचा सुगंध बेडरूममध्ये दरवळु लागला होता.

मगमी कपडे काढुन बाथरूममध्ये घुसलो होतो. माझ्याआनंदाला पारावार उरला नव्हता. सुप्रियाच्या आठवणीने च माझा बुल्ला वळवळ करू लागला होता. मी पुर्णनागडा झालो अन पहील्यांदा सर्व अनावश्यक केस साफ केले अन नंतर मस्तपैकी आंघोळ केली.

जवळ जवळ आर्धा तास माझी आंघोळ चालली होती. मगमी खुशीतच मी डोक्याचे केस टाॕवेलने कोरडे करत बाहेर बेडवर येउन बसलो होतो. माझ्या तोंडावर टाॕवेलहोता. इतक्यात मागुन मला कुणीतरी ओढल तसा मीबेडवर उताणा पडलो. पहातो तो सुप्रिया अन ती सुध्दानागडी होऊन माझी बाहेर येण्याचीच वाट पहात होती

तीतशीच दुसऱ्या बाजुला ऊभीराहुन वाकलीव माझ्या ओठांवर ओठ ठेवत पटापट चुंबन घेत होती. मी म्हटलअग सुप्रिया थांब जरा, मला तयार तर होऊ दे. आजचापुर्ण दिवस आपलाच आहे. तर ती म्हणाली आता कायतयार व्हायच बाकी आहे, आंघोळ तर झालीच आहे. अन तुझा बुल्लापण ऊड्या मारायला लागलाय.

अस म्हणत सुप्रिया माझ्या समोर येऊन माझ्या वरतीझोपली व तिने माझे दोंन्ही हात डोक्यावर लांब धरून ठेवले अन माझ्या काखेत तोंड घालुन नाकाने सुगंध घेत तुळतुळीत काखेत जीभ फिरवु लागली होती. अन मला खुपच मजा वाटत होती. आज पहील्यांदाच एक मुलगी मला असा अनुभव देत होती.

तिचे कडक झालेले स्तन माझ्या छातीवर रगडत होते. खाली माझा ताठलेला बुल्ला तिच्या मुलायम पुच्चीवरअन दोंन्ही मांड्यामध्ये रगडत होता. अन सुप्रिया आळी पाळीने माझ्या दोंन्ही काखेतील पुरूषी सुगंध घेत तिथेचुंबन करत होती. पाच मिनीटानंतर तिने माझे हात सोडुन दिले अन माझ्या गोर्यापान छातीवर चुंबन करू लागली होती.

नंतर ती माझ्या दोंन्ही मनुक्यावर आळीपाळीने तिचीजीभ ओली करून गोलाकार फिरवायला लागली. मलाखुपच मजा येत हौती अन खाली माझा बुल्ला अधीककडक होऊन पुच्चीवर रगडत होता त्यामुळे सुप्रिया चीपुच्ची पाणावली होती. आता माझे हात आपोआपच तिच्या गोर्यापान अन भरगच्च गांडीवर फिरू लागले.

मधुनच मी तिच्या गांडीच्या फटीत बोटे फिरवु लागलो होतो अन त्याबरोबरच आंगठ्याने तिच्या गांडीच्या भोकावर दाबत मधले बोट तीच्या पुच्चीच्या फटीमध्येफिरवत होतो. तशी सुप्रिया अधीकच कामुक होऊन मादक आवाज काढत माझे मनुके चोखायला लागली होती. त्यामुळे मला वेगळाच आनंद मिळत होता.

आता हळुहळु सुप्रिया खाली खाली सरकत माझ्या पोटावर, बेंबीवर अन माझ्या मांडीवर चुंबन घेत जीभ फिरवत होती. नंतर तिने माझ्या अंडगोट्या हातात घेतत्यांना कुरवाळत ताठ झालेल्या बुल्ल्यावर गाल आणीओठ फिरवायला लागली होती, तसा माझा बुल्ला अधीकच मोठा होउन उसळ्या मारायला लागला.

मग मी तसाच बेडवर उठुन बसलो अन सुप्रिया खाली गुडघ्यावर बसुन माझा बुल्ला तोंडात घेऊन चोखायलालागली होती. आता दोघही कामातुर होउन कामक्रीडाकरत होतो. मी तिचे दोंन्ही स्तन हातांनी दाबत होतो. पाच मिनीटातच सुप्रियाने माझा बुल्ला चाटुन तिच्या लाळेने ओलाचिंब केला होता.

आता मी उठलो अन सुप्रियाला बेडवर बसवुन तिला मागे ढकलुन बेडवर झोपवले. अनमी खाली गुडघ्यावरबसुन माझ्यादोंन्हीहातांनी सुप्रियाच्या मांड्या फाकवुनधरल्या अन तिची पुच्ची चाटायला लागलो. आधीच ओली झालेली तिची पुच्ची माझ्या स्पर्शाने अधीकच पाझरायला लागली होती. थोड्या वेळानंतर मी तिच्याकोवळ्या पुच्चीत माझी जीभ सर्रकन आत घातली.

तशी सुप्रिया आह् आह् स्स्स् स्स्सस अशा मादक आवा जात कण्हायला लागली होती. अन मला जास्तच जोरचढला होता. अन मी वेगाने तिची पुच्ची वेगाने झवत होतो अन पाच मिनीटातच तिने गरम कामरस सोडाय ला सुरवात केली होती अन मी कामरस पीत होतो. अन सुप्रिया माझ तोंड तिच्या पुच्चीवर दाबत मादक आवाजात म्हणाली सौमित्र बस कर आता तुझा बुल्लाघाल पटकन माझ्यात, आता नाहीरे सहन होत.

आता मलाही धीर धरवत नव्हता. मग मी सरळ तिच्या दोंन्ही पायात ऊभा राहीलो अनतिचे दोंन्हीपाय माझ्या हातात धरून फाकवुन धरले तसे सुप्रियाच्या पुच्चीची फट थोडीरूंद झाली, अनमी माझी कंबर मागेपुढे करतमाझा दांड्यासारखा कडक झालेला बुल्ला तिच्या त्यागुलाबी फटीत अन दाण्यावर रगडु लागलो होतो.

माझ्या बुल्ल्याच्या घर्षणाने सुप्रिया अधीकच उत्तेजीतहोऊन तोंडातून आह्आह् स्स्स्ससस स्स्ससस ऊँ ऊँ हम् हम् स्स्ससस ऊँई ऊँई मादक आवाज काढत तिनेतिच्या हातानी पुच्ची दोंन्ही बाजुला ताणुन धरली होतीअन या संधीचा फायदा घेत मी एक जोरदार धक्का मारला तसा माझा आर्धा बुल्ला तिच्या पुच्चीत घुसला होता.

अन सुप्रिया जोराने अअअआआआईईईईगगगगगगग मेलेलेलेरेरेरे आआआइइईईईगगग सौमित्र खुप त्रास होतोय रेरेरे अशी ओरडायला लागली होती. व तिच्या डोळ्यांत आश्रू आलेहोते. तिला खुपचवेदना होत होत्यामी बुल्ला तसाच बुल्ला आत ठेऊन तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेऊन तिच्या केसातुन हात फिरवत तिला शांत करू लागलो होतो.

This content appeared first on new sex story .com

सुप्रिया डोळे बंद करून शांत पडुन होती. ५ मिनीटांनी मी तिचे ओघळलेले अश्रू माझ्या जिभेने टिपुन घेतले तसे तिने डोळे उघडुन माझ्याकडे पहात स्मितहास्य केल. तस मी म्हटल वेदना कमी झाल्या का सुप्रिया? तर ती म्हणाली हो आता बर वाटतय जरा, अस वाटतय की गरम लोखंडी राॕडच माझ्या पुच्चीत ठोकलाय. खुपघट्ट बसलाय रे तुझा बुल्ला. पुर्ण गेला का रे आतमध्ये?

मी म्हटल तुच बघ किती गेलाय तो. अस म्हणत मी सरळ झालो अन सुप्रिया तिच डोक वर उचलुन पाहु लागली. अन म्हणाली बापरेरेरेरे अजुन आर्धा बाहेरच आहे रे सौमित्र. मग मी हलकेच माझ्या दोंन्ही हातांनी तिचे दोन्ही स्तन कुरवाळत तिला म्हटल आता आजुन त्रास नाही होणार तुला बघ मी कसा पुर्ण बुल्ला आत घालतो ते तुला कळणारपण नाही. उलट खुप मजा येईल तुला सुप्रिया.

नंतर सुप्रिया स्मितहास्य करत अन एक हात खाली नेउन माझा बुल्ला व तिची पुच्ची कुरवाळत होती अनतिने हात वर घेउन पाहील तर बोटांना रक्त लागलेलं होत. ते पाहुन ती खुशहोत म्हणाली अरे हेकाय सौमित्र? म्हणजे माझ सील तोडलस म्हणायच, मला ही हेच हव होत. माझ्या मैत्रीणीने सांगीतल होत मला हे की मुलगी पहील्यांदा झवुन घेते तेंव्हा हे होतच.

मग मी माझी कंबर मागेपुढे करत बुल्ला आतबाहेर करू लागलो अन त्याबरोबर तिचे स्तन दाबत होतो. सुप्रियाला पण आता मजा वाटत होती अन ती सुध्दा तिची गांड उचलुन मला प्रतिसाद देत होती. तिची पुच्चीखुपच गरम झाली होती अन एकसारखी पाझरत होतीहळुहळु मी धक्के मारत बुल्ला थोडाथोडा आत घालतहोतो.

सुप्रिया मादक स्वरात आह् आह् स्स्स्ससा स्स्ससस हुँहुँ ऊँ ऊँ ऊँई ऊँई ओह् ओह् ओह् आवाज काढत होतीसुप्रिया कोवळी पुच्ची हळुहळु माझा बुल्ल्याला आत येण्यास वाट मोकळी करून देत होती. अशाप्रकारे मी धक्के मारत मारत १० मिनीटात पुर्णबुल्ला सुप्रियाच्यापुच्चीत तळापर्यत घातला होता.

माझा बूल्ला तळाशी पोहचताच सुप्रियाने मला तिच्या अंगावर ओढुन घेतलअन माझ्या पाठीवरून व माझ्यागांडीवरून हात फिरवत तिचा कामरस सोडु लागली होती. अन मादक स्वरात किंचाळत होती. मीपण माझे हात! तिच्या पाठीखालुन घेत तिला घट्ट बाहुपाशात घेततिचे चुंबन घेत तिची जीभ चोखायला लागलो होतो.

तशी सुप्रिया अजुनच बेभान होऊन मला प्रतिसाद देतमाझीपण जीभ चोखत खालुन गांड वर उचलुन माझ्याबुल्ल्यावर धक्के मारू लागली होती. मग मलाही खुपजोर आला अन मी घपाघप दणके मारू लागलो होतोआता माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत पिस्टन सारखा आत बाहेर होत होता.

सुप्रियाला आता खुपच मजा येऊ लागली होती आणीती अजुन जोरात झव, आजुन जोरात सौमित्र आह् आह् स्स्स्सस स्स्स्सस आहाहहह आआहहह हा असच जोरात झव सौमित्र. तिच्या या मादक आर्जवाने मला ही चांगलाच जोर चढला अन कचाकच पुर्ण ताकदीने तिच्या पुच्चीत बुल्ला घालत धक्के मारू लागलो.

अशाप्रकारे दोघही स्वर्गात पोहोचलो होतो अन स्वर्ग सुख अनुभवत होतो. २०-२५ मिनीट पलंगतोड झवा झवीनंतर दोघही अंतीम परमोच्च क्षणापर्यंत पोहोचलोहोतो. शेवटचा दणका मारल्यानंतर सुप्रियाच्या पुच्चीनेगरम कामरस माझ्या बुल्ल्यावर सोडला तसा माझा बुल्लाही तिच्या पुच्चीत गरम वीर्याच्या पिचकार्या मारूलागला होता.

पहीली वीर्याची पिचकारी मारताच सुप्रियाने तिचीगांड उचलत दोन्ही पायांची मिठी माझ्या कंबरेवर मारली अन माझा पुर्ण बुल्ला पुच्चीत दाबुन धरला अन सर्वर्वीर्य खेचुन घेउ लागली होती. आंम्ही दोघही एकमेकां च्या बाहुपाशातच होतो. आता कुठे आंम्ही दोघही शांत झालो होतो.

१० मिनीटांनी सुप्रियाने माझ्या कंबरेवर तिच्या पायांनी मारलेल्या मिठीतुनमुक्त करताच मीमान उचलुन तिच्याचेहऱ्याकडे पाहु लागलो तर तिच्या चेहऱ्यावर खुपच आनंदी अन वेगळीच चमक होती. ती स्मितहास्य करतमला म्हणाली सौमित्र खुपच मोकळं अन भारी वाटतय आता मला. किती भारी झवतोस रे. म्हणत तिने माझे दीर्घ चुंबन घेतले.

मग मी तिच्या अंगावरून उठुन सरळ ऊभा राहीलो. अन हळुवारपणे माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीतुन बाहेर काढु लागलो. तशी सुप्रिया खाली पाय सोडुन बेडच्या काठावर बसली. अन माझ्या बुल्ल्याकडे बघत राहीली.

जसा बुल्ला बाहेर आला तसा तिच्या पुच्चीतुन दोघांचाकामरस बाहेर येऊन खाली फरशीवर पडत होता. आधीच सुप्रियाने चार वेळा पाणी सोडल होत त्यामुळेखाली रक्तमिश्रीत कामरसाचे तळे साठले होते. इकडे माझा बुल्लाही कामरसाने बरबटलेला होता. मगआंम्ही दोघही बाथरुममध्ये जाऊन साफसफाई केली.

मग दोघही बाहेर आलो अन बेडवर बसलो. सुप्रियाने तिची पुच्ची मला दाखवत म्हटलीबघ किती सुजवलीयमाझी पुच्ची या लबाडान. लाल लाल करून टाकलीय. मग मी तिच्या पुच्चीवरून हात फिरवत म्हटल हो गं सुप्रिया पण तुला मजा आलीना. आताबघ तुला कधीचत्रास होणार नाही. आता तुझ्या कळीचे फुल झाले आहेतु आता एक पुर्ण स्त्री झालीय सुप्रिया.

मग तिने मला मिठी मारत म्हटली हो रे सौमित्र हे सर्वतुझ्यामुळे शक्य झालय रे. खुप मजा आणी आनंद अनखुप भारी अनुभव दिलास रे. अस वाटतय की तुझा हाबुल्ला कायमचा पुच्चीतच ठेउन घ्यावा. ह्याला घालुन घेतलाकी स्वर्गात असल्यासारख वाटत रे सौमित्र. असम्हणत आंम्ही दोघही एकमेकांच्या बाहुपाशात येउनआडवे झालो. अन परत आमची कामक्रीडा सुरू झाली

अशाप्रकारे त्यादिवशी संध्याकाळ पर्यंत मी सुप्रिया ला वेगवेगळ्या पोझिशन मध्ये ३ वेळा कचाकच झवुन तिच्या कोवळ्या पुच्चीच भोक मोठ करून ठेवल होत. आता आंम्हाला जेंव्हा पण संधी मिळते तेंव्हा आमचा हा कार्यक्रम चालु असतो.

तर मित्रांनो अशाप्रकारे सुप्रिया ची इंग्रजीची शिकवणीआमच्या चांगल्याच पथ्यावर पडली होती. मित्र-मैत्रीनींनो कशी वाटली ही कहाणी? आवडल्यासजरूर कळवा. धन्यवाद!!

[email protected]

This story सुप्रियाची इंग्रजीची शिकवणी २ appeared first on dirtysextales.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments