Skip to content

सुलभा काकु – Dirty Sex Tales

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार!! कसे आहातसगळे? मजेत ना? असायलाच पाहीजे. अशाच झवा झवीच्या कहाण्या वाचत रहा. असेच झवत रहा आणीझवुन घेत रहा. मजा करा आनंदी रहा.

मित्रांनो आज एक वेगळी कहाणी सादर करणार आहेतो प्रसंग माझ्यासोबत घडलेला आहे. मित्र-मैत्रीनींनो आपण याआधीची कहाणी “सुप्रियाची इंग्रजीची शिक वणी” वाचलीच असेल. तर त्या सुप्रियाची आई म्हणजेसुलभा काकु यांनी कसे माझ्याकडुन झवुन घेतले. त्याविषयी आहे.

एके दिवशी माझी आई सकाळी लवकरच मामाच्या गावी २-३ दिवसासाठी गेली होती. मी त्यादिवशी ८.३० वाजता उठलो होतो. अनजिन्यात दातब्रश करत बसलोहोतो. खाली बाबा आँफीसला जाण्याच्या तयारीत होते १०-१५ मिनीटातच बाबा निघाले अन जाताना म्हणालेमी दार ओढुन घेतोय नंतर लाॕक करून घे.

बाबा गेल्यावर मी माझ्या बाथरूममध्ये आंघोळीला गेलो. अन मस्तपैकी ंआंघोळ करून डोक्यावरचे केस टाॕवेलने कोरडे करत नागडाच बाहेर आलो. कारण ती माझीसवयच होती. बेडजवळ येताच माझ्या झोपलेल्यालवड्याला कुणाच्या तरी हाताचा स्पर्श जाणवला. अनमी एका झटक्यात माझ्या डोक्यावरील टाॕवेल काढला.

अन समोर पहातोय तर सुलभाकाकु बेडवर बसलेली होती. तिला पाहुन मला घामच फुटला होता. मी म्हटलहे काय करताय तुंम्ही काकु? मी त्यांचा हात लवड्या वरून दुर करू लागलो होतो. पण त्यांनी त्याला घट्ट धरून ठेवला होता. मी म्हटल कुणी पाहील तर काय होईल काकु? सोडा ना काकु प्लीज अस गयावया करू लागलो होतो.

काकु माझी अवस्था पाहुन हसत म्हणाली नाही सोड णार तुझ्या लवड्याला, किती दिवसापासुन या दिवसा ची वाट पहात होते. आज तो दिवस उगवलाय सौमित्र, आणी आता कुणीही आपल्याला बघायला येणार नाहीमी मेन दरवाजा लाॕक करून आलेय. या झटापटीत काकुचा पदर खाली पडला होता अन तिच्या घट्ट अशाब्लाऊज मधुन ३४ चे अर्धवट स्तन अन त्यामधील दरीकडे माझी नजर खिळुन होती.

इकडे काकुच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा लवडा मुळ रूपात येऊ लागला होता. मी काकुला म्हटल सौडाना हे योग्य नाहीये.

सुलभा काकु- हो का? मग ज्या ज्या वेळी मी तुझ्या आई बरोबर गप्पा मारत असायची त्या त्या वेळी तुमाझे दोन्ही स्तन टक लावुन पहात होतास ना तेंव्हा ते योग्य करत होतास का सौमित्र? आणी आता पण तेचकरतोयस ना.

मी- साॕरी काकु, परत नाही अस करणार. मी पण नाटककरत होतो.

सुलभाकाकु- ठीक आहे सौमित्र, पणतुला माझ्यासोबतते सर्व कराव लागेल, एकनवरा आपल्याबायको बरोबरजे काही करतो ते.

काकुच बोलणऐकुन माझ्यामनात आनंदाच्या उकळ्याफुटत होत्या. इकडे माझा लवडा पुर्ण रूपात येऊनकाकुच्या दोंन्ही स्तनांनमधील दरीत घासु लागला होताअनत्या अनामिक स्पर्शानेमाझा लवडा अधीकच मोठाव लांबलचक झाला होता. ते पाहुन तीने माझा लवडादोंन्ही हातात धरून कुरवाळत अन खालीवर करत त्याचे निरीक्षण करत होती.

सुलभाकाकु- बापरे रे, किती गोरापान, जाडजुड अन लांबलचक आहे रे तुझा लवडा, माझ्या मैत्रीणीने सांगीतल्या पेक्षाही हा मोठा आहे रे सौमित्र, आज कितीतरीदिवसाची माझी तहान मी भागवुन घेणार आहे याच्या कडुन, खुप वाट पाहीली रे मी. का माझ्यापासुन लपवुनठेवला होतास याला.

मी- पण काकु मला कस माहीत असेल की तुंम्हाला हेसर्व काही हवय ते.

सुलभाकाकु- ते पण खर आहे रे, पण तु माझ्या छातीकडे अन मागच्या भागाकडे टक लावुन बघायचास नामग एकदा तरी का नाही बोललास मला, मीतर तेंव्हाचतुला प्रतिसाद दिला असता. पण ते जाऊदे सर्व आजमला तुझ्याकडुन सर्व सुख उपभोगुन घ्यायचय अन तुही मला उपभोगुन माझी शारीरीक सुखाची तहान मिटवुन टाक एकदाची.

अस म्हणत तिने पटकन ब्लाऊज काढुन टाकला होतासाडीच्या निर्या मोकळ्या करत, परकरची गाठ सोडुन माझ्या कंबरेला मिठी मारली होती. अन माझा लवडा तिच्या गोर्यापान, गोलगरगरीत अन कठोर झालेल्या दोन्ही स्तनांच्या मध्ये रगडु लागला होता. काकु माझ्या पोटावर आणी बेंबीवर चुंबनांचा वर्षाव करत होती.

काकुच्या या अनपेक्षित कृतीमुळे माझ्यातला पुरूष जागा झाला होता, अन माझेहात आपोआपच काकुच्याकेसातुन अन उघड्या पाठीवरून फिरू लागले होते. आता आंम्ही दोघही गरम झालो होतो. आता मी तिला दोंन्ही हातांनी धरून उभी केली तशी तिची साडी अनपरकर शरीरापासुन वेगळे होऊन खाली पडले. आता काकु माझ्यासमोर पुर्ण नागडी होती.

काकुचा तो कमनीय बांधा व तिची मादकता बघुन मी तिला बाहुपाशात घट्ट पकडले अन तिच्या थरथरत्या अन गुलाबी ओठांवर माझे ओठ ठेवले. एक दीर्घ चुंबनघेत मीमाझे दोंन्हीहात काकुच्या गोलगरगरीत, भरगच्चगोर्यापान ३८ च्या गांडीवर फिरवु लागलो, तशी काकु शहारली अन माझ्या ओठांवर, गालांवर, मानेवर चुंबनां चा वर्षाव करु लागली होती.

काकुचे स्तन माझ्या छातीवर रगडत होते. खाली माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर रगडत होता अन तिची पुच्ची एकसारखी पाझरून माझा लवडा ओला करत होती. त्यामुळे दोघांनाही एक वेगळाच आनंद मिळत होता. आता काकुची वासना चांगलीच भडकली होती. आता ती माझ्या गांडीवरून हात फिरवत मधुनच दाबत होती

काकु म्हणाली सौमित्र तुझ्या गोर्यापान, पिळदार अन नग्न शरीराला मिठीत घेऊन खुपच भारी वाटतय रे!! आज पहील्यांदाच मी हे सर्व आनुभवतेय रे. पण आता नाही रे सहन होत, प्लीज तुझा लवडा घाल पटकन पटकन पुच्चीत अनशांत कर एकदाची. मग पुर्ण दिवसतुला काय करायच ते कर माझ्या सोबत.

मलाही तेच पाहीजे होत. मनातुन मी फारच खुश होतोआज एक नवीन पुच्ची माझ्या लवड्याला भोगायला मिळणार होती. या कल्पनेनेच माझा लवडा दांड्या सारखा झाला होता. मी काकुचा एक पाय बेडवर ठेवुनमाझा लवडा तिच्या पुच्चीच्या फटीत घासु लागलो.

तस काकुने एक हात माझ्या खांद्यावर ठेवुन दुसऱ्या हातानेमाझा लवडा धरून त्याच टोक तिच्या पुच्चीच्या भोका वर ठेवलं. अन मी काकुची कंबर दोंन्ही हातांनी धरून एक जोरदार धक्का मारला तसा माझा आर्धालवडा काकुची पुच्ची चिरत आत घुसला होता. लवडाआत घुसताच काकु जोराने आआईईगगग अअअआईगगग खु मोठा आहृ रे तुझा हळुहळु घाल ना रे सौमित्र

मग मी तसाच थांबुन काकुचे स्तन आळीपाळीने चोखुलागलो होतो. अन मधुनच काकुचे कडकझालेले मनुकेमाझ्या ओठांनी चावत होतो. तशी काकु मादक अशा आह् आह् स्स्स्सस स्स्सस स्स्ससस आवाजात कण्हत म्हणाली सौमित्र खुप मजा येतेय रे अस आज पहील्यां दाच कुणीतरी अस करतय माझ्यासोबत. खुप भारी वाटतय. तु खुपच रोमँटीक आहेस रे.

पाच मिनीटांनंतर मी काकुचा बेडवरील पाय माझ्या एका हाताने वरउचलुन धरलातशी काकुची फट अजुनरूंदावली होती. दुसऱ्या हाताने तिची कंबर घट्ट धरुनठेवली होती. तस काकुनेमाझ्या पाठीवर हातठेवत मला मिठी मारली. अनमी हळुहळु धक्के मारत माझा लवडा पुच्चीत आतबाहेर करू लागलो होतो.

This content appeared first on new sex story .com

आता काकुने तिचडोक माझ्या खांद्यावर ठेवत मादक आवाजात कण्हायला लागली होती. हळुहळु करत मी पुर्ण लवडा काकुच्या पुच्चीत खोलवर घुसवला होता. अन त्याची जाणीव होताच तिच्यापुच्चीने चिकट पाणीसोडले. अन माझ्या लवड्याला आंघोळ घालु लागली.

पणमी आता जोरदार धक्के मारून तिचीपुच्ची माझ्या लवड्याने कचाकच झवत होतो. तशी काकुपण मला प्रतिसाद देऊ लागली होती. तिचा एकहात माझ्या गांडीवर फिरत होता, अन मधुनच तिचीबोट माझ्या गांडीच्याफटीत फिरू लागली होती. त्यामुळे मी बेभान होऊन जोराने धक्के मारत होतो. अन थोड्याच वेळात परत तिच्या गरम पुच्चीने पाणी सोडल होत.

मी पटकन लवडा पुच्चीतुन बाहेर काढुन तिचा पाय बेडवर ठेवला. अन मी गुडघ्यावर बसुन तिच्या गुलाबी, रसाळ पुच्चीवर माझ तोड खुपसुन माझी जीभ आत मध्ये घालुन तिचे पाणी चाटुन पिऊ लागलो होतो.

काकुचा हा पहीलाच अनुभव होता. त्यामुळे ती खुपचबेभान होऊन माझ्या डोक्यावर हात ठेउन पुच्चीवर दाबु लागली होती. अन जोराने मादक आवाजात कण्हुलागली होती. मग मी उठुन उभा राहीलो. अन काकुलाडाॕगी पोझिशनमध्ये बेडच्या कडेला झोपवल.

काकुचे गुडघे लांब फाकवले तशी गुलाबी, रसाळ पुच्चीआ वासुन माझ्या लवड्या समोर आली, दणके मारून लाल झालेल्यापाकळ्या अलगद बाजुला झाल्या होत्यामी ऊभ्यानेच एका हाताने माझा तापलेला लवडा वर खाली पुच्चीच्याफटीत घासु लागलो, अन मधुनच तिचाशेंगदाणा लवड्याने रगडत! होतो.

माझ्या लवड्याच्या घर्षणाने काकु खुपच व्याकुळ होततिची गांड मागेपुढे करत लवडा आत घेण्याचा प्रयत्न करतहोती. तेपाहुन मी लवड्याच टोक पुच्चीच्या भोकावर ठेउन एक जोरदार दणका दिला तसा माझा लवडासपकन काकुची पुच्ची चिरत पुर्ण आत घुसला होता.

तशी ती मादक स्वरात किंचाळली अअआआईईईगग गगग आता मी तिचे लोंबकळणारे दोंन्ही स्तन हातातधरून रपारप धक्के मारून पुच्ची झवत होतो. काकु हीआता मस्तपणे मला प्रतिसाद देत झवुन घेत होती. अन१० मिनीटातच तिने पाणी सोडल होत. तरी पण मी मात्र न थांबता धक्के मारत होतो.

नंतर मी माझा लवडा बाहेर काढला अन काकुला बेडच्या काठावर बसवुन मागे उताणी झोपवली. अन तिचे दोंन्ही पाय माझ्या खांद्यावर ठेवुन माझा पुर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत घातला. अन परत कचाकच झवायला लागलो होतो. प्रत्येक धक्क्याबरोबर ती मादक आवा जात कण्हत होती. आज पहील्यांदाच तिला अस कुणी तरी कचाकचा झवत होत.

आता काकुपण! खुप रंगात आली होती. अन मादक आवाजात म्हणत होती झव जोरात, फाडुन टाक माझीपुच्ची, खुप खाज आहे तिला, खुप तहानलेली आहे रे सौमित्र ती. पाज तुझ्या लवड्याच पाणी एकदा अन भागव तिची तहान एकदाची. खुप व्याकुळ झालेय रे ती तुझ्या लवड्याची मलई पिण्यासाठी.

सुलभाकाकुच्या तोंडुन असे शब्द ऐकुन मला अधीकचजोर चढला अन रपारप गचके देत माझ्या लवड्याने तिची पुच्ची घुसळुन काढत तिला म्हटल काकु आतामी माझी मलई सुटणार आहे अन कचाकच दणके मारू लागलो तस काकुनेपण पाणी सोडल अन तिच्यात्या गरम चिकट पाण्याच्या स्पर्शाने माझा लवडाही गरम वीर्याच्या पिचकार्या मारायला लागला होता.

याची जाणीव होताच काकुने मला तिच्या अंगावर ओढुन घट्ट मिठीत घेतलं. अन तिच्या पायांची मिठी माझ्या कंबरेवर मारून माझा लवडा तिने पुच्चीत घट्ट दाबुन धरला होता. अन मी पण तिला माझ्या मिठीत घट्ट आवळुन धरल होत.

आंम्ही दोघहीखुप दमलो होतो. दोघही घामाघुम झाले लो होतो. आता कुठे आंम्ही दोघ शांत झालो होतो. अन एकमेकांच्या बाहुपाशात शांतपणे पडुन राहीलो होतो.

१० मिनीटांनी सुलभा काकुने मला तिच्या मिठीतुन मुक्त केल अन मी तिच्या चेहर्याकडे पाहील तर ती स्मितहास्य करत म्हणाली सौमित्र आता खुप मोकळ झाल्यासारख वाटतय रे, आज आयुष्यात पहील्यांदाच मला अस भरभरून शरीरसुख मिळालयरे. खुपच भारीआहेस तु. अन झवतोसही खुप भारी एखाद्या अनुभवीपुरूषासारखं.

काकु खुपच खुश झाली होती. अन तिच्या चेहऱ्यावर वेगळीच चमक दिसत होती. मगमी काकुच दीर्घ चुंबन घेऊन लवडा बाहेर काढला होता. अन काकुही बेडवरउठुन बसली होती. दोघांच्या वीर्याने बरबटलेला माझाललडा पाहुन काकु गुडघ्यावर बसली. अन तिने हात न लावता माझा लवडा चोखु लागली होती. अन दोनच मिनीटात तिने माझा लवडा साफ केला होता.

सुलभा काकु उभा राहीली अन मला मिठी मारत म्हटली खुपच चवदार आहे तुझी मलई. आज तुझ्या यामलईने माझ्या पुच्चीची कितीतरी वर्षाची तहान भाग वली रे. अस वाटतयकी तुझा लवडा आसाच पुच्चीत घालुन ठेवावा. मग मी तिला म्हटलं. हो काकु आता हातुझाच आहे तु पाहीजे तेंव्हा घेत जा याला.

मगआंम्ही दोघही बाथरूममध्ये आंघोळीला गेलो होतोकारण आमच्या दोघांचही शरीर चिकट झालेल होत. मग दोघांनीही एकमेकांना स्वच्छ आंघोळ घातली. अनएकमेकांचअंग टाॕवेलने कोरड करून बाहेर आलो. अनमी पँट घालु लागलो तर काकु म्हणाली नको घालुस आज दिवसभर असेच नागडे राहुयात एकमेकांसोबत.

मगमी खुश होत म्हटल ठीक आहे काकु तुंम्ही म्हणाल तसं. मग काकु म्हणाली चल खाली मी आपल्यासाठी नाष्टा बनवते. खुप भुख लागलीय रे. मग मी म्हटल हो काकु मलापण भुख लागलीय गं. तशी काकु जिन्याव रून खालीउतरत म्हणाली हो रे आज तु किती घपाघपधक्के मारून मला झवत होतास. मग भुख तर लागणा रच ना.

मी तिच्या मागुनच जिना उतरत तिच्या वरखाली हल णार्या गोल गरगरीत गांडीकडे पाहुन माझा लवडा ताठझाला होता. मग आंम्ही किचनमध्ये गेलो अन काकुला मदत करू लागलो होतो. थोड्या वेळात आमचा नाष्टा चहापाणी झालं. अन परत आंम्ही दोघ आमच्या प्रणय क्रीडेत मग्न झालेलो होतो.

अशाप्रकारे दोन दिवस सुलभा काकुला मनसोक्त पणेझवुन तिच्या पुच्चीची व शरीरसुखाची तहान भागवलीहोती. तेंव्हापासुन काकु संधी मिळेलतेव्हा माझ्याकडुनझवुन घ्यायला लागली होती.

मित्र-मैत्रीनींनो कशी वाटली ही कहाणी. आवडल्यास जरूर कळवा. परत लवकरच भेटु एका नवीन कहाणी सह. धन्यवाद.

[email protected]

This story सुलभा काकु appeared first on dirtysextales.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments