Skip to content

ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 2 | Kannada Sex Story

ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 2

ಹಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 1 ಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ 2ನೇ ಬಾಗವನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ನಿದಬೆಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳುತ್ತೇನೆ.

ಎಲ್ಲಿಯಾದರು ಅಕ್ಷರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓದಬೆಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ

ನಾನು- ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮದ ಅನುಭವ ನೀಡಬೆಕೆಂದು ನಿರ್ದರಿಸಿ ಬಾರೇ ನಿನನಗಿಂದು ಸ್ವರ್ಗ ತೊರಿಸುತೆನೆ ಎನುತ ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಕುದಲನು ಕೈಯಲಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುತ ಅವಳ ತುಟಿಗಳನು ಕಚಿದೆ. ನಾನು ಕಚಿದ ರಭಸಕೆ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರತೊಡಗಿತು. ಆದರು ತುಟಿಗಳನು ಕಚ್ಚುವದನು ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಬಲ ಮೊಲೆಯನು ಹಿಚುಕತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಅಮ್ಮನನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಕುಳಿತಳು.

ನಾನು- ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತೆ.

ಅಮ್ಮ- ನನಗೆ ಏಕ ವಚನಾದಲಿ ಮಾತಡತಿ ಎನೊ.

ನಾನು- ಅಮ್ಮನ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಟನು ಹೊಡೆದು ಹೌದು ಕಣೇ ಎಕ ವಚನದಲಿ ಮಾತಾಡತಿನಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳೆ ಅಮ್ಮ. ಮಗನ ರಂಡಿ ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಎನ್ನುತ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಯಿತು.

ಅಮ್ಮ- ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉದ್ರೇಕಿತಳಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನು ಇನು ಕೆರಳಿಸ ಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮೈ ನಿನಗೆ ಕೊಡದಿದರೆ ಎನೊ ಮಾಡತಿಯ ಸಾಯಿಸ್ತಿಯಾ ಸಾಯಿಸು.

ನಾನು- ನೀನ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ನನಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನ. ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತೆವಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಸ್ತಿನಿ ಎಂದವನೆ ಅವಳ ತಲೆ ಕುದಲನು ಹಿಡಿದು ಬೆಡ್ರೂಂನಿದ ಹಾಲ (hall) ಮುಖಾಂತರ ದರದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಮಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನು ತೆಗೆದು ಅಮ್ಮನನು ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ನೀಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಅದು ಹುಣೀಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಾದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೋಡುತೊಡಗಿದಳು.

ಅಮ್ಮ- ನನನ್ನ ಯಾಕೊ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎನು ಗತಿ ಎಂದಳು

ನಾನು- ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲಿನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಇನು ಈ ಸರಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುತಾರೇ. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸುಳೆ. ನಾನು ಹೆಳಿದಹಾಗೆ ಕೆಳದಿದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿಯಾ.

ಅಮ್ಮ- ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದಲೇ ಎನು ಮಾಡಬೇಕು.

ನಾನು- ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ ಒಂದು ಬಂಡಿ (ಚಕಡಿ) ನಿಂತಿತ್ತು ಅದನು ತೋರಿಸಿ ಈ ಚಕಡಿಯನು ನೀನು 50 ಸೂತು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಯು ಮದ್ಯದಲಿ ನಿಲುವಂತಿಲ್ಲ

ಅಮ್ಮ- 50 ಸುತ್ತ ನನಿಂದ ಆಗದು.

ನಾನು ಕೋಪದಲಿ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ 2 ಹೆಟು ಹೊಡೆದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಳುತ್ತಾ ಚಕಡಿಯ ಸುತ್ತ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮನ ಮೈನ ಮೆಲ್ಬಾಗ ಬಟೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವಳ ದೊಡ್ಡದಾದ 38 d ಯ ಮೊಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರತೊಡಗಿದವು ಅಮ್ಮ 10 ಸೂತು ಹಾಕುವದರೊಳಗೆ ತೆಕು ಹತ್ತಿ ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತು.

ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಇನಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದವು. ಸುಮಾರು 27 ಸೂತು ಓಡಿಡ ನಂತರ ನನಿಂದ ಇನ್ನು ಓಡಲು ಆಗದು ಎಂದು ನಿಂತಳು. ಅಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಬಿದಿರು ಕಡಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ತಿಕಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಕೊನೆಗು ಅಮ್ಮ 50 ಸೂತು ಓಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಳು. ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಲೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದ್ವನಿಯಲಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳಿದಳು.

ನಾನು- ಏನೇ ಸಾಕಯ್ತ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ. ನೀರು ಕೇಳತ್ತಿದಿಯಾ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋಕ್ಕನ್ ಕರಗಿಸ್ತಿನಿ ಬಾ ಎನ್ನುತ ತಲೆಯ ಕುದಲನು ಹಿಡಿದು ದರ-ದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂದು ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲಿ (hall) ತಳ್ಳಿದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೊಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ 4 ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನು ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತೇ.

ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈಯಲಿನ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಹಗ್ಗಗಳು ಯಾತಕೆ. ಹೆಳುತೆನೆ ಬಾ ಎನುತ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದೆಳಿಸಿದೇ. ನಮದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮನೆಯಾದರಿಂದ ಮನೆಯಲಿ 4 ಕಟ್ಟಿಗೇಯ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಅಮ್ಮನನ್ನು 2 ಕಂಬಗಳ ಮದ್ಯ ನೀಲಿಸಿ ಅವಳ 2 ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 2 ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಯನು ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೆ.

ಅಮ್ಮ- ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡುತಿರುವೆ.

ನಾನೂ- ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತುರ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತದೆ. ಎನುತ ಅವಳ 2 ಕಾಲುಗಳನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಮತೆ ಬೆಡ್ರೂಂ ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ.

ಅಮ್ಮ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿದಳು ನನ್ನ ತೋರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ. ನಂತರ ಮತೇ ಅವಳ ತುಟಿಗಳನು ಚಿಪತೊಡಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಚಕತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಆಹ್ಹ್…. ಆಹ್ಹ್……. ಅಮ್…….. ಅಮ್… ಅಸ್…. ಅಸ್… ಆಹ್ಹ್…….. ಅಸ್…. ಎನುತಿದಳು. ಅಮ್ಮನ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಪಟಾ ಪಟಾ ಅಂತ ಹೊಡೆದೆ. ನನ್ನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳು ಕೆಂಪಾದವು. ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಳೆದೆ. ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಏನೇ ಮೊಲೆಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೇ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಯ ಮೊಲೆಕೂಡಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. (ಅಂದಹಾಗೆ ಗೌರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಕಳು) ಎಷ್ಟು ಚಿಪಿದರು ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಬರತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದೇ ಇಷ್ಟೋತಿಗೆ ಗೌರಿಯದಾಗಿದರೆ 2-3 ಲೀಟರ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಅಮ್ಮ- ನಾನು ಬಸುರಿಯಾಗಿಲವಲ್ಲ ಆದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳಲಿ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ನಾನವಳ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನು ನೆಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಗಾಗಿದರು ನೆಕ್ಕಲು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಜಾ ಬರುತಿತು. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಗಳನು ನೆಕ್ಕಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೆ ಗದ್ದದ ಮೂಲಕ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳನು ನೆಕ್ಕೂತ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಬಂದು ಮಂಡಿಯುರಿ ಕುಳಿತು ಅವಳ ಆಳವಾದ ಹೊಂಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ.

ಅದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಹನಿಗಳಷ್ಟು ಬೆವರಿತು ಆ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕುತ್ತ ಮೊಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚಗುತಿದೆ.

ಮೇಲೆದು ಅವಳ ಬೆತ್ತಲಾದ ದೇಹದ ಭಾಗವನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಸ್….. ಅಸ್……. ಅಹ್ಹಹ್………. ಅಮ್…. ಅಮ್….. ಹ್ಹಹ್… ಹ್ಹಹ್………….. ಓಹೋ.. ಎಂದು ನರಳುತಿದಳು.
ನಾನು ಅಮ್ಮನನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅವಳು ಎನು ಮಾಡುತಾಳೆ ಎಂದು ನೋಡತೊಡಗಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷವಾದರು ನಾನು ಎನು ಮಾಡದಿರುವದನು ಕಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಜಗುತ್ತ (ಎಳೆಯುತ್ತ) ನನಿಂದ ತಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ನನ್ನನು ಕೇಯಿ ಎಂದಳು.

ನಾನು ಕಾಯ್ದು ಮಾಡಿದಷ್ಟ ಮಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎನುತ್ತ ನಾನು ಸುತ್ತಿದ್ದ ಲುಂಗಿಯನು ಕಿತ್ತೇಸೆದೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ v shap ಚಡ್ದಿಯನು ಕಿತ್ತು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು ಚಡ್ದಿಯ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿದ ಅಮ್ಮ ನಗುತ್ತಾ ಬೇಗ ತುಣ್ಣೆ ಕೊಡೋ ಅಂದಳು.

ನಾನು- ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚಡ್ದಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಅಮ್ಮನ ಲಂಗದ ಮೇಲಿಂದ ತುಲ್ಲನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿತು ಅಮ್ಮ ಉಜ್ಜು ಮಗನೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜು…… ಆಹ್ಹ್……. ಆಹ್ಹ್…. ಅಮ್… ಅಸ್ ಸ್… ಆಹ್ಹ್… ಆಹ್ಹ್…. ಹಾಗೇ ಎನುತ್ತ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದಳು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ತುಣ್ಣೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಬೀಗಿ ಹಿಡಿದು ದೇಹವನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತ ಸ್ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಳು

ನಾನು ಏನಾಯ್ತೆ ರಸಾನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಯ. ಅಮ್ಮ ನಾಚುತ್ತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ನಾನು ಎಷ್ಟನೆಯದು ಇದು. ಅಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ 2ನೇಯದು. ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೆ ರಸ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು ಕನೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತುಲ್ಲಲಿ ಜ್ವಲಮುಖಿಯಂತೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ಸ್ಪೊಟಗೊಂಡು ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ.

ನಾನು ಮೊಣಕಾಲುರಿ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮನ ಲಂಗವನು ನಿದನಾವಾಗಿ ತೊಡೆಯವರೆಗೂ ಮೆಲೆತುತ್ತ ಒಂದು ಕಾಲನು ಸವರುತ್ತ ತೊಡೆಗಳನು ನೆಕ್ಕುತ ಅಮ್ಮನನು ಮತ್ತೆ ಉದ್ರೆಕಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಲಂಗವು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಳುತಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಗಾಲು ಕಡೆಯ ಲಂಗದ ತುದಿಯನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಎಳೆದು ಲಂಗವನ್ನು ಲಾಡಿ ಗಂಟಿನವರೆಗೂ ಹರಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕೊ ನನ್ನ ಹೊಸ ಲಂಗವನ್ನು ಹರಿದೆ ಎಂದಳು. ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಕೈಗಳಿಂದ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಸವರುತ್ತ ಮುತ್ತಿಕುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಲಂಗದ ಲಾಡಿಯನು ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ವಿ ಎಳೆದೆ. ಲಂಗವು ಜಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅಮ್ಮನ ಬಲಿತ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಚ ಹಾಕಿದಳು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟ ರಸದಿಂದ ಕಾಚ ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತು. ಅಮ್ಮನ ಕಾಚ ನೋಡುತ್ತಿದಂತೇ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿತು. ಅಮ್ಮನನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ರೆಕಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಅವಳ ಬಿಳುಪಾದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟು ಒಂದು ತೊಡೆಯನು ಸವರುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡೆಯನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತ ಮೆಲ್ಲನೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನು ಕಾಚದ ಮೇಲಿನಿಂದಲೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಆಹ್ಹ್… ಆಹ್ಹ್.. ಆಮ್… ಅಮ್…… ಸ್.. ಸ್.. ಎನುತ ಒದಾಡೂತ್ತಾ ಸೊಂಟವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಲು ಅನವುಮಾಡಿದಳು. ಮೇಲೆದು ಮೊಲೆಗಳನು ಹಿಚುಕುತ್ತ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತ ಕೈ ಯಾಡಿಸುತ್ತ ಅಮ್ಮನ ತಿಕದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ತು ಒತ್ತಿದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಕಾರದಲಿ ಇದ್ದ ಅವು ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಿದರಿಂದ ಮೆತ್ತಗಿದವು. ನನ್ನ ಎಡಗೈಯನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚುಕುತ್ತ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಎರಡು ತಿಕಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವಂತೆ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನಾನು ಕಿರುಚೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚು. ನೀನು ಎಷ್ಚೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನನಿಂದ ನಿನನು ಪಾರುಮಾಡಲು ಯಾರು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎನುತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಡೆದೆ ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅಳತೊಡಗಿದ್ದಳು ಅಷ್ಟಾದರು ಬಿಡದೆ ಸಿಕ್ಕ_ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಚುತ್ತ ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕತ್ತರಿಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ ಕಾಚವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಈಗ ತನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ-ಒಂದು ದಾರದ ಎಳೆಯು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದಳು. ಅಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು. ಅಮ್ಮನು ದೈವ ಲೋಕದ ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದಳು. ಅಮ್ಮನನು ಮೊದಲನೆ ಬಾರಿಗೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಂತಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಂತಾಗಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಒದಾಡತೊಡಗಿತು. ಅಮ್ಮನು ತನ್ನ ತುಲ್ಲ ಪುಷ್ಪದ ಮೇಲೆ ಅಗಾದವಾದ ಕಾಡನು ಬೆಳೆಸಿದಳು (ಅಂದರೆ ಸಾಟ/ಕೂದಲು) ತುಲ್ಲ ರಸದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಕುದಲುಗಳು ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೀರಿ-ಮೀರಿ ಮಿಂಚುತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಯನು ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಡುತಿದಂತೇ ಅಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆಳದುಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ ರಸ ಮೆತ್ತಿತು. ಆ ಕೈಯನು ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಮುಸಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾಟೂವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತು

ನಾನು- ಏನೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಶಾಟ್ (ಕೂದಲು) ಬೆಳದಿವೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೂತ್ತಿದರು ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಯಿಸ್ಕೊತಿನಿ ಅಂತ ತುಲ್ಲನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕುತಾನೇ.

ಅಮ್ಮ- ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಕನೋ.

ನಾನು- ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಾ ನನಗೆ ಬೋಳಿಸಿದ ತುಲ್ಲು ಅಂದರೆನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನು ನೀನು ದಿನವು ತುಲ್ಲನು ಬೋಳಿಸುವದನು ಎಂದಿಗು ಮರೆಯಲಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಂತೇ ಮಾಡುತೆನೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನ ಶಾಟ (ಕೂದಲು) ಗಳನು ಹಿಡಿದವನೆ ಎಳೆದೆ.

ಅಮ್ಮ- ಅಯ್ಯೊ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಕನೊ ನೊವಾಗುತಿದೆ ಇನು ಯಾವತು ಶಾಟ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೊಳಿಸುತೆನೆ ಅಂದಳು.

ನಾನು ಮೇಲೆದ್ದು ಅಮ್ಮನ ತುಟಿ ಚಿಪುತ್ತ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಹಿಚ್ಕೂಕುತ್ತಾ ಇನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ತುಲ್ಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಜ್ಜ್ತತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನರಳುತ್ತ ಆಹ್ಹ್… ಅಸ್……
ಅಮ್… ಹ್ಹಾ… ಹ್ಹ್ಹಾ ಅಯ್ಯೊ ಅಮ್ಮಾ……… ಆಹ್ಹ್.

. ಆಹ್ಹ್. ರಸ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ದಳಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಕೈ ತೆಗೆದೆ.

ಅಮ್ಮ- ಆಹ್ಹ್.. ಅಸ್.. ಆಹ್ಹ್ ಎಂದು ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಬಿಟ್ಟ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತೊಡೆಗೆ ಮೆತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯತೊಡಗಿತು. ನಾನು ಅವಳ ತೊಡೆಗಳನು ಚಿಪುತ್ತ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತುಲ್ಲ ರಸವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತುಲ್ಲಿನ ಕೂದಲು (ಶಾಟ) ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿಪುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಆಹ್ಹ್….. ಅಹ್ಹ್ಹ್….. ಅಮ್ಮಾ…. ಸ್…. ಸ್…. ಆಹ್ಹ್ ಎನುತ್ತ ಒಂದೋದೆ ಹನಿ ತುಲ್ಲ್ ರಸವನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಳತೊಡಗಿತು. ತುಲ್ಲ್ ರಸವು ಉಪ್ಪುಪಾಗಿದ್ದರು ಅದು ನನಗೆ ಸಿಹಿ ಜೇನಿನಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತು. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನು ಕಿರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಮೆದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನು ಹಿಚುಗತೊಡಗಿದೆ ಹೀಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲ್ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತಿರಲ್ಲು ಅಮ್ಮ ರಸ ಸುರಿಸಲು ಸಿದ್ದಳಾದಳು.
ಅಮ್ಮ- ಹ್ಹ…. ಅಹ್ಹಹ್…… ಸ್.. ಅಮ್… ಆಮ್ ನಂದು ಬರುತಿದೆ ಕನೊ ಅಂದಳು. ಬರಲಿ ಬಿಡೆ ನಿನ್ನ ತುಪ್ಪವನು ಕುಡಿಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆನೆ ಎನುತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ತುಲ್ಲನು ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೊ ಅಬ್ಬ್ ಆಹ್ಹ್.. ಆಹ್ಹ್… ಅನುತ್ತ ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಹನಿಯು ಬಿಡದಂತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲನು ಸ್ವಚಗೊಳಿಸಿದೇ.

ಅಮ್ಮನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಅಮ್ಮನ ದೇಹ ನಡುಗಿಸುತ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತಳು.

ನಾನು- ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗೋಣ.

ಅಮ್ಮ- ಆಯ್ತು ಎಂದು ಮೇಲೆದೆಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆಗದೆ ನನ್ನನು ನೊಡೀ ನನ್ನಿಂದ ಮೇಲೆಳಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ.

ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಡ್ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕುಡಿ ಎಂದೆ.

ಅಮ್ಮ- ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬೇಕು.

ನಾನು- ಹಾಗಿದರೆ ಸರಿ ಬಾ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ. ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನನು ಉಜ್ಜುತ್ತ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ.

ನಾನು- ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಚಡ್ದಿಯೊಳಗಿದೆ ತಗೋ ಎಂದೇ.

ಅಮ್ಮ- ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಚಡ್ದಿಯ ಮೇಲಿಂದಲೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತುಟ್ಟಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಣ್ಣೆ ಉಜ್ಜುತ್ತ ಎಡ ಗೈಯಿಂದ ನನ್ನ ರೋಮ ಬರೀತ ಎದೆಯನು ಸವರುತ್ತ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಳು.

ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಚಡ್ದಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಲು ನಾನು ತಿಕ ಎತ್ತಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಗುರುದ ನನ್ನ 8 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ಆಡಿಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕಣೊ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಇದರ ಅರ್ದ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೀಪಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದವಳೆ. ತುಣ್ಣೆಯ ಮುಂದೊಗಲನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾದ ತುದಿಯನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಕಲ್ಲು ಆಹ್ಹ್… ಅಮ್….. ಅಮ್… ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದೆ.

ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇತೆಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ನಾನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲುರಿ ಕುಳಿತು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲಿ ಆಡಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಪತೊಡಗಿದಳು. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಬೀಗಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಅಮ್ಮನ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಆಳದವರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಗಖ್ಕ್ ಗಖ್ಕ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ತುನ್ನೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಎಂಜಲು ಮೆತ್ತಿ ಅವಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸೋರುತಿತ್ತು.

ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೆಯ್ದು ರಸ ಬರುವಂತಾದಾಗ ಅಮ್ಮ ನಂದು ಬರುತಿದೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಚಿಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.

ಅಮ್ಮ- ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಿಡು ಮಗನೆ ಕುಡಿಯುತೆನ್ನೆ.

ನಾನು- ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಸವನ್ನು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದವನೆ ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ಕತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು mail ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ.

Nana mail id – [email protected]

admin
Jan. 31, 2023
143773 views

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments