ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೂಳೆ ಆದಾಗ | Kannada Sex Story

Posted on

ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೂಳೆ ಆದಾಗ

ನಾನು ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು 6ne ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಓದುವ ದಿನಗಳಿಂದ ಶುರು ಮದುಥೆನೆ , ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲ . ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಗ ಸುಮಾರು 28 ವರುಷದವಳಗಿದ್ದಳು . ನನ್ನ ತಂದೆ government ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು , ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಬರುತಿತ್ತು , ನಮ್ಮದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇತ್ತು , ಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ಹಿದರು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೋಡಲು ತುಂಬ ಮೈ ತುಂಬಿರುವ ಹೆಂಗಸು , ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನುಥಿದ್ದಳು , ಇವಾಗಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ , ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಜಣ್ಣ , ಅವನು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮದುತಿದ್ದವನು, ಅವನು ಅ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ film land ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದ , ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು , producers , actors ತುಂಬ ಪರಿಚಯದವರಗಿದ್ದರು , ಅವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತ , ಅವನು ನಮ್ಮನು ತುಂಬ ಸಲ ನಾಟಕ , ಫಿಲಂ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿದ್ದ , ಹೇಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ನಮ್ಮನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ , ಅಮ್ಮ ಮಂಜುಳಾ ಹಾಗು ನನ್ನನು ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ಹುಕೊಂಡು ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು , ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಾಟಕ ನೋಡಿ , ನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದೆವು , ಅಲ್ಲಿ ಹಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತ , ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನಿಗೆ , ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ , ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡ, ಒಂದು ಟಿವಿ ಸೇರಯಾಲ್ , ನಿರ್ಮಿಸುತಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು role ಮಾಡಲಿ , ನಿಮಗೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ,೦೦೦/- ಕೊಡುತ್ಹೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ , ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ , ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದರು , ಅಮ್ಮ ಆಯಿತು ನಾನು ಮದುತ್ಹೇನೆ, ಮನೆಗೂ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು , ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ , ತುಂಬ ಶಿಸ್ತಿನ ನೆಡತೆ ಯವಳಗಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿತ್ತು , ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರು.

admin
Jan. 31, 2023
23133 views

3 2 votes
Article Rating
Gravatar Image
Athena is a passionate writer who loves to explore the world of erotic storytelling. Since 2017, he has been collecting stories from around the internet and publishing them in one place for everyone to enjoy.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments