Skip to content

ಮುಂಡೆ ಸುಮಾ – ಮಗನ ಹಲ್ಕ ಕೆಯ್ದಟ | Kannada Sex Story

ಮುಂಡೆ ಸುಮಾ – ಮಗನ ಹಲ್ಕ ಕೆಯ್ದಟ

Disclaimer: Ee kathe swalpa next level alli ede taayi kamukaru thumba halka kathe eshta padavru maatra edanna odi.
Haage..
Edu yav vaykthi baggenu helila. Hagaenadru link adalli adu pure co incidence. Kathe yannu majavagi odi manasige tegedukollabedi.

Nan ammana hesru Suma Fig 38 36 42, Howdu mole raani nam amma ehst janad kai biduskond dappa madkondlo.. Pogardast maalu nodoke same nam sumakkan tharane edale. Yar goth alva.. Adhe thara enu aa sule sumane andkoli. Avlu mathu avl magan nadve bedroom alli nedyo kathe kelge ede.

Suma: Kamuka magane en madtidya
Maga: Ahhhh helu tull sule amma
Suma: Nin kaama torso E munde henninmele
Maga: Ahhhhh
Maga: ee Hennu nan kaama thirustala
Suma: Ahh ella teerastini ba
Maga: Ninge ehstide amma kaama maiyalli mansalli
Suma: Ukkta ide kaama adake yavan sontake kai bitru biduskotini yalru munde sonta hisru suka tagotini
Suma: Dagar ago astu ede, aagle agidinalla modlinda evaga yalrigu nan ruhi gothagta ede
Maga: Ahhhh chinna nin kaamana nange datisu
Maga: Nangu ashte kane suma nin het taayi aadru bidalla asht kaama ede nange
Suma: Ahh ba daatustini denguskondu
Maga: Gym boy agidini evaga Call boy ago ashtu kama ede ammaa
Suma: Ahh houdaa
Suma: Nan nim amma kano, nim appa hogli bega antane kaytida ee sulen keyake
Maga Ahhh beda kane amma aa sule agbeda dod sule aagu. Nin yemme dehake yalla thunne nigrusbeku nin pics nodi.
Suma: Hu chinna
Suma: Nangu adhe beku aste adake seree li blouse na tight aagi hakotini bra nu hakalla olage mole skaath dappa kanli nodor yalla tunne nigrusi jolsurusli antha
Suma: Nanu mai na onchuru thorusde full jacket hakond muchkondru nan udiro mole thikake crave madtare nodoru nekbeku amtha
Maga: Ammmaaa suleeee
Suma: Beku andre amma annu ella suma annu ella halak lowdi, urusle, serg hasolu, keepu, dadi thika yemme, beavrsi en bekadru karyo Sule magne
Maga: Hu kane nan dadi thullin amma, ninu dod bosudi
Suma: Nin tunne nan tullindane bandiddu
Maga: Nan sule maga aadre nin dod sule kane amma
Maga: Hu amma yanta kamukan hutsidya nin dadi thulinda
Suma: Nim ammange suka kodu kata kodu
Maga: Katana sule ninna o mado ashtu kaama ede nange
Suma: Ahh mado matte yak wait madtidya, yavamu helor kelor elvella nan thulna
Maga: Thul thumba suka tagond maklu hutso sule ninu
Maga: Ahh nin oblu taayina thuuuu hesrige maatra nin taayi nin deha nodtidre sann maklinda mudkurgu tunne nigrutalle
Suma: Nigarbeku antane hing belsirodu

Suma: Ahhhaa nim appang huttila ninu, nin huttidu 7th cross ali iro biksukange
Maga: En amma heltidya aa bhiksukange nan hutdna heng amma
Suma: Ayyo nim appa ural irlila avnu bikshe kelak bandida nanu iru tartini anta olaag hode baroastralli mane bagl hatra bandbitta gate inda.

avan panche olag tunne edditu nangu kaama jaasti agi olag karkond bandu o madaskondide
Suma: Nin frnds na kelu hegide nan ruchi anta heltare gym tunnegalu
Maga: Ahhhh nan frnds na kelbeka yav tasteu
Suma: Ahh avrellara taste madidare nan dapp bili thikana
Maga: Hutsule ninu nin deha nodudre nange tadyake agalla ninna o madbidbeku ansute
Suma: Ahh houda tadiyakaglva kuthko torastinin nan body na hagadre
Suma: Tadko kuthkondu
Maga: Beda kane beavrsi ninna batte mele nodidrene nange tadyak agalla antha deha nindu
Suma: Ahh houda ba matte hinde seere etti tika nekku
Suma: Aa bikshuka weekly bandu bandu avan tunne bayall idonu
Maga: Yappaa le urusule ammma asht chula ninge adu bhikshikun gabb tunne li maduskondi edyalle… Yapppa. Nine karda avnna madu ba nanna natha
Suma: Nim appa bere urig hogida, racege hogtida baruvagella obbalna karko bartida nan tul nekli anta. amel ibrannu keytidda
Maga: Eeglu bartana amma nan nijvada bhiksuka appaSuma: Ahh barodakke taane ille 7th cross alli irod avnu
Suma: Gabb tunnene olle sukha kodatte kano
Maga: Yake nin sule thul alli edta erlilva avnu
Suma: Idtidda but nange hengasru kuda yalla dod suler nin hodkotiyalla avr jothe yalla lesbo madidini kama tadyak agde. Maryade kottu band sumne nan mele malkonoru.
Suma: Haan nane karde baa bikshe enu utane madu anta directag bandu tullig kai hali uta kode anda
Maga: Nandu gabb tunnene kane amma ond wara adru snana madalla tunne tholyalla nanu
Suma: Nin snana madbardu anta taane maneli neeru tarsalla
Maga: Ahhh nan mai musbeka nna kamad vasne na kachada sule amma ninu
Suma: adke nin thumba ehsta ba nin het taayi seree etti nan bili handi thikak bay haku
Maga: Ene het magange seree erti thika nekku antiya chul munde amma
Suma: Ahhh nine taste madillannin hutsid tayi tika na andre inyar madtare ba bai haku
Suma: nane karde avna baro antha bandu nan thul mele kai ettu oota kodu hotte thumba anda
Maga: Abhaaaa seree mele nin thullig kai hakudna en ande ninu
Suma: Huu kano nan tullige olle suka aga
Suma: Nanu ahhh yav uta ande
Suma: Nin tullu tikad uta kane anta hinde tiragasi nayi tara bend madi tikak bayi hakbitta
Maga: Dod beavrsi ninu nan mai yalla smell bartide kane
Suma: Smell. madi madi dengaskobeku nanu
Magaa: Ahhhh ammaaa beavrsi nin antha sule thulig hutidke nan dhanyosmi.. het maga anno feeling elva ninge

Suma: Feeling irodakke tull kodtiradu
Maga: Ahhhh shatanu feeling ella ninge het maganu obne bhimsuka u obne nin thullige.. asht love ha nan mele
Suma: Evaga nandella nindu thindu anbhosu nanna
Maga: Abhaaa sukad sule nan taayi thuu nin jenmake
Suma: Nin hendti bandmele experience bekalva. avalge periods adaga nan irtini bandu nan dengu
Maga: Ahh ehst sala malgidye beavrsi ninu appan boss jothe nav rich agoke
Suma: Ahhh bayyi nim amma nange ahh
Maga: Baytidinalle beavris hut beavrsi nam hutisro dod bevarsi sule ninu
Maga: Abhaa aa bhisuka yav uta andidke en anda
Suma: Ahhhh nekkuuu bay haku ande
Maga Abhaaaaa beavrsi en ande thika bay hake ahhhh anda
Suma: Avan mukak tika ujtidde nanu
Suma: adakke bikshukan maga ninu anta nane itkondiddu o madaskondud nenpge

Suma: Nim appa ist rich agid hege ankonde boss jote nan malgi
Suma: Ayyo adrili dina malgdini 2 varsha office madyadalli karsi nan office alli kudsi dengidane nim appan munde ella gotta
Suma: Empolyes 5 jana idru avar munde nan dengta nim hendtirnu karsi madasi nimgu promotion madtini anta dengtida
Maga: Abhaaa ninge kudsi nin thul olage beer bottle turki keydra ninna
Maga: Abhaaaa sulemunde ninna public sule madon alle ammaaa chanag keydna nam appan bossu
Suma: Huu kano nan bettale madi office ella odadastidda nim appa nodro nan hendtina anta
Suma: Nan hogi ellar kaal. mel kuuthu tunne ujji mole mukak ittubbartide
Maga: Sulemudne yalragu nin test drive kodtida avr tunne mele kuthkond molena bayge ettu
Maga: Abhaa en annoru amma ninna empolies yalla nodi
Suma: Ellaru ahh sheela illad suma anta tullig kai haki rasa tagdu nekkoru
Suma: Nan bettale kuthkond uta maduvaga ellaru bandu tunne rasana utak haki tinne anta turkoru
Suma: En taste gotta

Suma: nin hendthi barovagu nann ninge suka kodtini swarga thorustini nin hendthi ge oeriods adaga nanna keyyo
Maga: Thuuuu yavalo decent sule bea nange amma nin antol beku nange.

. oeriods adre bidon yavnu keytidrode
Maga: Nin thullu dina beku hendthi pakka malgusi keytini ninna
Suma: Nan oeriods adrenu keybeku ninu suraskond odadbeku nanu nin adan nekbeku
Suma: Aagle ee tullige nemdi
Maga: Ammma nin oeriods adaga bandu kacha bichi nan bay mele kuthko
Suma: Ahh sari kano nine nan rakth* kudi
Maga: Nin thode hiskond keytirode kane yav dina adrenu nan tunnege nin methkond pavana agli nan janma
Maga: Taayi thulig nemdi kodod nan kelsa
Suma: Nan rakth* baruvaga tunne haku
Maga: Ahhh amma esht ruchi amma nin ra*ta abhaaa
Suma: Amel tunne bayal idu
Suma: Nan taste madbeku
Maga: Ahhhhh nin rakt* nine kuditiyene
Maga: Tunne mele uyyi rakt*na bayge edtini unnvane
Suma: Hu kano nane kudibeku
Suma: Ahh sari uytidini, bayig edo
Maga: haa tagole munde
Suma: Abhaa en ruchino nan rakt*
Suma: Nin hendtige nan tul nekka helu magne
Suma: Nan tika clean madbeku avlu
Maga: avlna madve agodu nin thullu clean madoke nin thika toldu nekoke kanamma.
Maga: Amma nin dod thikad sule kane
Suma: Huu kaano 42 tika
Maga: Amma beavrsi 42 size thika heng madkonde
Suma: Ellaru dengo hodedu madidare
Suma: ahhh thika nekku baaro magne
Maga: Nin thikad ruchi sakath ede kane sule amma
Maga: Smell ghamma anute
Suma: Kakka tinno sule magne avaginda heltidini
Maga: baare beavrsi amma nin ruchiyad kakka thinsu nin het magange
Maga: Sereee etti so tode vargu erad kai allu thika aglusi thikad toot kanonge amele nan bay mele baggi kuthkond nemdi indha kakka madu hotte clean madko
Suma: Nim amma kakka maduvaga tunne haku baro
Suma: Nan kakka nan maduvaga tunne haki dengu amel tunne bayal ido
Maga: Bay badkobeku sule ninu kakka madok agde ammma hotte novu dengo dengo antha
Suma: Ahhh dengooo ahh ahhh denguuuu
Maga: Ahhhhh bevarsi magan tunnege en thika adustiye ninu
Taayi kamuka: Pachka pachka antide nin kakka nan tunnege metkondu ahhh
Suma: Ahh nanu taste madbeku nan kakka
Maga: Thinsitini tadye beavrsi sule amma nin kakkana
Suma: Ahhh ahh hasvagtide tinsu
Suma: Ahh utak inmele anna nan kakka
Maga: Nan tatte mele jilebi thara kkka maad kode ammaaa
Suma: Beda annake kakka mix madi ibru tinnana
Maga: Utane beda bandu nin seree etkond nan bay mele kuthko
Suma: Ahh nan bayal ido
Maga: Ahh tago nan tunnena nin thikdinda ache tegdu bay olage hako
Suma: Ahhhahhh
Maga: Tadyamma innnu deng agilla olle maja bartide nin thika abhaaa yemme thikad sule nimu en thika belsidye taayi sule
Maga: Esht jana nin thika hodedbitavro abhaa
Suma: ahh magne nan thikad ruchi thorsu bega
Maga: Aah tagole sule taayi sule janma nindu kakka thinole nan tunne nekku tago thinu nin kakka nine
Suma: Ahhhaaa
Suma: Ahhhaa est tasty agidyaloo ahhaa
Maga: Ahh gothaytene amma nin dadi thikake dehake yak hing saytini antha ruchiyad sule ninu
Suma: Ahhhhaa howu magane
Suma: Ahhh huu kano ursule nanu
Maga: Ahhhhh ammma nan taayi sule ummma
Maga: Esht dina yall ede nan bittu lowdi ahhh
Maga: Ammma ahh. I love u
Suma: Ahhh tunne haku tullige denguu
Maga: Ammaaa ahhh nan bandiro jaaga keybeka??

Tap tap tap tap enadu soundu? Enaytu? Maga amman thul olage tursudna?? Yaradru bandra? Amma magan kaama purana yar adru nodudra? Wait for it.

– Rajani

Enagathe emba hambala edre mail maadi dayvittu yav kathe bagge mail madidra subject meantion maadi haage odi en anstu, innu en erbeku.. nim taayi bagge nimge en ansathe heli.

Donation/Feedback – [email protected]

Thank you.

admin
Jan. 31, 2023
18527 views

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments