Skip to content

Besigeya Maleyalli Adhrusta Banthu | Kannada Sex Story

Besigeya Maleyalli Adhrusta Banthu

ಕೆಲಸದನಂತರ, ಸಂಜೆ6 ಗಂಟೆಸುಮಾರಿಗೆಕಾರಿನಲ್ಲಿಮನೆಗೆಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಳೆಬರುತ್ತಿತ್ತುಮತ್ತುದಟ್ಟಣೆತುಂಬಾಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದುಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿತ್ತುಮತ್ತುಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿವಿಚಿತ್ರಬದಲಾವಣೆಯನ್ನುಯಾರೂನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಟಣೆನಿಧಾನವಾಗಿತೆರವುಗೊಂಡಿದೆಮತ್ತುಹೇಗಾದರೂನಾನುತಿರುವುಪಡೆದುಕೊಂಡೆಅದುನನ್ನಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಳೆಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತುಮತ್ತುಗಾಳಿಬೀಸಿತು. ಮಳೆನಿಲ್ಲುವಯಾವುದೇಅವಕಾಶವಿದೆಯೇಎಂದುನಾನುಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆನಾನುಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬ್ರೇಕ್ಹಾಕಿದೆ, ಯಾರೋಒಬ್ಬರುರಸ್ತೆಯಉದ್ದಕ್ಕೂಮರದಕಡೆಗೆಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನುನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಭಾರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಇದುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನುನನ್ನಎಡಕಿಟಕಿಯನ್ನುಕೆಳಕ್ಕೆಇಳಿಸಿಆವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನುಕೂಗಲುಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಬದಲಾಗಿನಾನುನೋಡಿದಸಂಗತಿಯಿಂದನಾನುಮೈಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದುತಿಳಿಗುಲಾಬಿಬಣ್ಣದಅಂಗಿಮತ್ತುನೀಲಿಬಣ್ಣದಲೆಗ್ಗಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಮಳೆಬೀಳದಂತೆಶಾಪಿಂಗ್ಬ್ಯಾಗ್ಅನ್ನುತನ್ನತಲೆಯಮೇಲೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೂಅದುವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಅವಳುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತೇವವಾಗಿದ್ದಳು, ನಡುಗುತ್ತಾಳೆಮತ್ತುಬಟ್ಟೆಗಳುಅವಳದೇಹಕ್ಕೆಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವಳನೋಟದಿಂದಅವಳು30 ರದಶಕದಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಬದಲುಅವಳುಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇಎಂದುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುನನ್ನತ್ತನೋಡದಕಾರಣಅವಳುಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಅವಳುಒಮ್ಮೆನೋಡಿದಾಗನಾನುಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುನಾನುಮತ್ತೆಕೇಳಿದೆ, ಅವಳುಉತ್ತರಿಸುವಬದಲುಅವಳುಮೇಲಿನಚೀಲವನ್ನುಹಿಡಿದಿದ್ದಕಾರಿನಬಳಿಬಂದು, ಬಾಗಿದಳುಮತ್ತುಅವಳುತನ್ನಮನೆಗೆಲಿಫ್ಟ್ಪಡೆಯಬಹುದೇಎಂದುಕೇಳಿದಳು.

ನಾನುಟ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅವಳಮೇಲಿನಬಟನ್ತೆರೆದಿದ್ದರಿಂದಸುಂದರವಾದ2 ಆರೋಹಣಗಳುನೀಲಿಸ್ತನಬಂಧದಲ್ಲಿನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನುನಾನುನೋಡಿದೆ. ಅವಳಕಣಿವೆಯಕೆಳಗೆಹರಿಯುವನೀರಿನಹನಿಗಳು. ಅವಳುಅಲೆದಾಡಿದಳು, ನಾನುನನ್ನಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನುವಿರೋಧಿಸಿದೆಮತ್ತು”ಸುಂದರಮಹಿಳೆಗೆನಾನುಹೇಗೆಹೇಳಬಾರದು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವಳುಬ್ಲಶ್ಮತ್ತುನಾನುಬಾಗಿಲುತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳುಒಳಗೆಕುಳಿತಳು. ನಾವುಚಲಿಸಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವುಮತ್ತುನಾನುಅವಳಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಾಗಿನಾನುಅವಳಆಸ್ತಿಯನ್ನುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವಳಅಂಕಿ32-26-30 ನಂತರನಾನುಅದನ್ನುತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅವಳಜಿಗುಟಾದಅಂಗಿಯಲ್ಲಿಅವಳಸ್ತನಬಂಧವುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಗೋಚರಿಸಿತುಮತ್ತುಅವಳಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಗಳುಅವಳಪ್ಯಾಂಟಿline ಟ್‌ಲೈನ್ಅನ್ನುತೋರಿಸಿದವು. ಅವಳುಗೋಧಿಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದಳು, ಭುಜದತನಕಕಡುಕೂದಲುಮತ್ತುಸುಂದರವಾದಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಮುದ್ದಾದದುಂಡಗಿನಮುಖವನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಅದುನನ್ನಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಕುಳಿತಿದ್ದಬಾಂಬ್ಶೆಲ್ಆಗಿದ್ದು, ನಾನುಅವಳಮನೆಗೆಲಿಫ್ಟ್ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆತ್ವರಿತಬೊನ್ನರ್ಇತ್ತು.

ಎಸಿಶೀತದಿಂದಾಗಿಅವಳುನಡುಗಿದಳು. ನಾನುಹೀಟರ್ಅನ್ನುಆನ್ಮಾಡಿದೆ. ಶೀತದಿಂದಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳಪರಿಹಾರದನಂತರ, ಅವಳುಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನುಮುಂಭಾಗದಡ್ಯಾಶ್‌ನಲ್ಲಿಬಳಸಬಹುದುಮತ್ತುಅವಳಚೀಲಗಳನ್ನುಹಿಂದಿನಸೀಟಿನಲ್ಲಿಇಡಬಹುದುಎಂದುನಾನುಅವಳಿಗೆಹೇಳಿದೆ.

ಅವಳುಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದನೀರನ್ನುಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಒಟ್ಟುಮೌನವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಬಿಡಬೇಕೆಂದುಕೇಳುವಮೂಲಕನಾನುಮೌನವನ್ನುಮುರಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರುವಿಳಾಸವನ್ನುಹೇಳುವಮೂಲಕಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರುಮತ್ತುಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನುಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಹೋಗುವದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಮತ್ತು8 ರಹೊತ್ತಿಗೆತಲುಪಬಹುದುಎಂದುನಾನುಹೇಳಿದೆ. ಅವಳುಮುಗುಳ್ನಕ್ಕುಏನನ್ನಾದರೂಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನಹೆಸರನ್ನುಹೇಳುವಮೂಲಕನಾನುಒಳನುಗ್ಗುತ್ತೇನೆ. ಅವಳಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ‘ನಾನುಏನುಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?’ ನಾನುನನ್ನಹೆಸರನ್ನುಜೆಪಿಎಂದುಹೇಳಿದೆಮತ್ತು“ನನ್ನಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಸುಂದರಮಹಿಳೆಯಹೆಸರೇನು?” ಎಂದುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುಉತ್ತರಿಸಿದಳು‘ಅದುಸ್ಮೃತಿ’.

ನಾನುನಮ್ಮಬಗ್ಗೆಸಾಮಾನ್ಯಸಂಗತಿಗಳನ್ನುಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನನ್ನವ್ಯವಹಾರದಿಂದಾಗಿನಾನುಮನೆಯಲ್ಲಿಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆಎಂದುಹೇಳಿದರು. ಅವಳುಮದುವೆಯಾಗಿ8 ವರ್ಷಗಳುಮತ್ತು5 ವರ್ಷದಮಗುವನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಳುಎಂದುಅವಳಬಗ್ಗೆಹೇಳಿದಳು. ಅವರಮದುವೆಯನ್ನು26 ನೇವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವಿವಾಹದಮೊದಲುಮತ್ತುನಂತರಕೆಲಸಮಾಡಲಾಯಿತು. ತನ್ನಮಗುವನ್ನುನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲುಅವಳುತನ್ನಕೆಲಸವನ್ನುತೊರೆದಳು. ಪತಿಹೆಸರಾಂತಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನಸಮಯಅವರುನಗರದಲ್ಲಿಮಾತ್ರಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರುತಮ್ಮಸ್ವಂತಮನೆಯನ್ನುಪಡೆದರು, ಅದು3 ಅಂತಸ್ತಿನಕಟ್ಟಡವನ್ನುಬಾಡಿಗೆಗೆಪಡೆದಿದೆಮತ್ತುಅವರುಮೇಲಿನಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಯೇಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯಮಗುಮುದುಕಿಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆಮತ್ತುಪತಿಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಾಗಿಹೋದರುಎಂದುನಾನುತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ.

ಆಸಮಯದಲ್ಲಿಅವಳಫೋನ್ರಿಂಗಾಯಿತು, ಅದುಅವಳಪತಿ. ಅವಳುಕರೆತೆಗೆದುಕೊಂಡುಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಮತ್ತುಇತರವಿಷಯಗಳಬಗ್ಗೆಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳುತನ್ನಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನುಸಹವಿವರಿಸಿದಳು, ಆದರೆನನ್ನನ್ನುಒಬ್ಬಮಹಿಳೆಎಂದುಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಮೂಲಕನನ್ನಉಪಸ್ಥಿತಿಯಬಗ್ಗೆಸುಳ್ಳುಹೇಳಿದಳು. 34 ವರ್ಷದಹಾಟ್ಮಿಲ್ಫ್25 ವರ್ಷದವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆಭಾರೀಮಳೆಯಲ್ಲಿಕಾರನ್ನುಓಡಿಸುತ್ತಿದೆಮತ್ತುನನ್ನಬಗ್ಗೆತನ್ನಗಂಡನಿಗೆಸುಳ್ಳುಹೇಳಿದೆಎಂದುನಾನುಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಇದುನನಗೆನಿಜವಾಗಿಯೂಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಹೀಟರ್ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಅವಳಬಟ್ಟೆಗಳುಸ್ವಲ್ಪಒಣಗಿರುವುದನ್ನುನಾನುಗಮನಿಸಿದೆ. ನಾನುಇನ್ನೂಅವಳದೇಹವನ್ನುನೋಡಬೇಕೆಂದುಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳಮನೆಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಮತ್ತುಇದುಈರೀತಿಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದುನನಗೆಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. “ನಾಳೆಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಮ್ಮನ್ನುನೋಡೋಣ, ಬೈ” ಎಂದುಹೇಳುವಮೂಲಕಅವಳುಕರೆಯನ್ನುಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಳು. ಅವಳುನನ್ನಕಡೆಗೆತಿರುಗಿಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಳು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಕಾರುಎಳೆದುರಸ್ತೆಯಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿನಿಂತಿತು. ನಾನುಕೀಲಿಯನ್ನುತಿರುಗಿಸಿದೆಆದರೆಅದುಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನುಕೆಲವುಬಾರಿಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆಅದುಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಾನುಪರೀಕ್ಷಿಸಲುಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆಸಮಸ್ಯೆಏನುಎಂದುತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನುಒಳಗೆಬಂದುಕಾರುಮುರಿದಿದೆಎಂದುಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಹೇಳಿದೆ.

ಕಾರುನನ್ನಮನೆಯಮಾಲೀಕರಿಗೆಸೇರಿದಕಾರಣನಾನುಉದ್ವಿಗ್ನನಾಗಿದ್ದೆ.

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಡೌನ್ಆಗಿತ್ತುಮತ್ತುಈಮಳೆಯಲ್ಲಿಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಅನ್ನುಹೇಗೆಪಡೆಯುವುದುಎಂದುಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಇದ್ದರೂಬೆಳಿಗ್ಗೆತನಕಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಎಂದುಹೇಳುವಮೂಲಕಸ್ಮೃತಿಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಳು. ಅವಳುಅದನ್ನುಹೇಗೆತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆಎಂದುನಾನುಕೇಳಿದೆ. ಅವಳುದೂರದಲ್ಲಿರುವ3 ಅಂತಸ್ತಿನಕಟ್ಟಡದಕಡೆಗೆಬೆರಳುತೋರಿಸಿಆಕಟ್ಟಡದಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಗ್ಯಾರೇಜ್ಇದೆಎಂದುಹೇಳಿದಳು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿಅದುಅವಳಮನೆಮತ್ತುಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಅವಳಬಾಡಿಗೆದಾರ. ಅವಳಮಾತುಗಳನ್ನುಕೇಳುತ್ತಾನಾನುಸ್ವಲ್ಪಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆರಾತ್ರಿಏನುಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುನನ್ನಮನೆಇನ್ನೂ3 ಕಿ.ಮೀದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಮತ್ತುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯಾವುದೇವಾಹನಇರಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನರಾಜ್ಯವನ್ನುನೋಡುವಮೂಲಕಅವಳುಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳುಆದರೆಸ್ವಲ್ಪಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು, ಮೊದಲುಅವಳುಲಿಫ್ಟ್‌ಗೆಧನ್ಯವಾದಹೇಳಿದಳುಮತ್ತುನಂತರನನ್ನನ್ನುತನ್ನಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇಇರಿಸಲುಕೇಳಿಕೊಂಡಳುಮತ್ತುಅಲ್ಲಿಏನಾದರೂತಿನ್ನಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಕಾರನ್ನುಸರಿಪಡಿಸಲುಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಅನ್ನುಪಡೆಯಬಹುದುಮತ್ತುನನ್ನಮನೆಗೆಹೋಗಬಹುದು. ಆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನನ್ನಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಅನೇಕಆಲೋಚನೆಗಳುಓಡಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇದುಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಎಂದುನಾನುನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನುಕೆಲವುಸೆಕೆಂಡುಗಳಕಾಲಕಲ್ಲುಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುಏನುಹೇಳಬೇಕೆಂದುತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳುನನ್ನಹೆಸರನ್ನುಹೇಳುವಮೂಲಕನನ್ನನ್ನುಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಳು. ನಾನುಕೀಲಿಯನ್ನುಸ್ಲಾಟ್‌ನಿಂದತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇನೆಎಂದುನಾನುಏನನ್ನೂಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

ನಾನುಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ರೇಕ್ಎಳೆದಿದ್ದೇನೆಅವಳತೊಡೆಯುನನ್ನಕೈಯನ್ನುಮುಟ್ಟಿದೆಮತ್ತುನಾನುಶಾಖವನ್ನುಅನುಭವಿಸಿದೆ. ನಾನುಎಲ್ಲಾದೀಪಗಳನ್ನುಆಫ್ಮಾಡಿದೆವುಮತ್ತುನಾವುಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅವಳುಮಳೆಯಲ್ಲಿಓಡಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನಾನುಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನುಲಾಕ್ಮಾಡಿಅವಳಹಿಂದೆಓಡಿದೆ. ಅವಳಹಿಂಭಾಗವುಸ್ವಿಂಗ್ಆಗಿತ್ತುಮತ್ತುಅದುನನ್ನಡಿಕ್ಅನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವುಅವಳಮನೆತಲುಪಿಗೇಟ್ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆವು. ಅವಳುಸ್ವಲ್ಪಎಡವಿನಾವುಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಕಡೆಗೆಓಡಿದೆವು, ನಾನುಅವಳನ್ನುಹಿಂದಿನಿಂದಹಿಡಿದುಮುಖ್ಯಬಾಗಿಲುತಲುಪುವವರೆಗೆಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಉದ್ದಕ್ಕೂಓಡಲುಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ನಾನುಅವಳಿಂದನನ್ನಕೈಗಳನ್ನುತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಬೀದಿದೀಪನಮ್ಮಮೇಲೆಮಿನುಗುತ್ತಿತ್ತುಆದ್ದರಿಂದನಾವುಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರುನೋಡಬಹುದು. ನಾವುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆಮತ್ತುಅವಳಬಿಸಿಒದ್ದೆಯಾದದೇಹವನ್ನುನೋಡುವಮೂಲಕನನ್ನಡಿಕ್ಮತ್ತೆಏರುತ್ತದೆ.

ಬಾಗಿಲಿನಮೇಲಿರುವಕಿಟಕಿಯಬಳಿಅಡಗಿದ್ದಕೀಲಿಯನ್ನುತಲುಪಲುಅವಳುತನ್ನಬಲಗೈಯನ್ನುಎತ್ತಿದಳು. ಅವಳಶರ್ಟ್ನಾನುಪಕ್ಕಸೊಂಟಮತ್ತುಹೊಕ್ಕುಳನೋಡಬಹುದು. ನೀರಿನಹನಿಗಳುಅವಳದೇಹದಿಂದಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತವೆ, ಅದುನನ್ನವಿಷಯವನ್ನುಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಳುಕೀಲಿಯನ್ನುಪಡೆದುಕೊಂಡುಬಾಗಿಲುತೆರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನಾವುಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆಮತ್ತುಅವಳುಹೊರಡುವಕೋಣೆಗೆಬೆಳಕನ್ನುಆನ್ಮಾಡಿದಳು. ನಾನುಮುಂದೆಸಾಗಿನೆಲದಹಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆಅವಳುಮುಖ್ಯಬಾಗಿಲನ್ನುಮುಚ್ಚಿದಳು.

ನಾನುಅವಳನ್ನುನೋಡಲುತಿರುಗಿದೆ. ಅವಳುನನಗೆಟವೆಲ್ಪಡೆಯುವುದಾಗಿಹೇಳಿದಳು. ಮಲಗುವಕೋಣೆನನ್ನಹಿಂದೆಇತ್ತುಮತ್ತುನಾನುದಾರಿಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನಿಂತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾವಿಷಯಗಳುಪ್ರಾರಂಭವಾದಪರಿಸ್ಥಿತಿಇದು. ಅವಳುನನ್ನಕಡೆಗೆನಡೆದುಹಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಎಡವಿ. ಅವಳುನನ್ನಮೇಲೆಬಿದ್ದಳುಮತ್ತುನಾವಿಬ್ಬರೂನೆಲಕ್ಕೆಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅವಳಹುಬ್ಬುಗಳುನನ್ನಎದೆಯನ್ನುಒತ್ತಿದವು. ನನ್ನಕೈಗಳುಅವಳಸೊಂಟದಮೇಲೆಇದ್ದವು. ನಮ್ಮಕಣ್ಣುಗಳುಭೇಟಿಯಾದವುಮತ್ತುನಾವುಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳಕಾಲಒಂದೇಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ನಾವುಉರುಳಿದೆವುಮತ್ತುನಾನುಅವಳಮೇಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನಕೈಗಳುದೂರಸರಿದುಭುಜದಬಳಿವಿಶ್ರಾಂತಿಪಡೆದವು.

ಅವಳಒದ್ದೆಯಾದದೇಹವುನನ್ನಕೆಳಗೆಪುಡಿಮಾಡಿತು. ನಮ್ಮದೇಹದಉಷ್ಣತೆಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನನ್ನಡಿಕ್ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆಮತ್ತುಅವಳಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಚುಚ್ಚಿತು. ಅವಳುಅದನ್ನುಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.ನಾವುಇಬ್ಬರೂಒಂದುಮಾತನ್ನೂಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನುನಿಧಾನವಾಗಿನನ್ನಮುಖವನ್ನುಕೆಳಕ್ಕೆಇಳಿಸಿಅವಳಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆತುಟಿಲಾಕ್ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳಿಂದಯಾವುದೇಪ್ರತಿರೋಧಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದುನಿಮಿಷದನಂತರನಾವುಸ್ಮೂಚ್ನೊಂದಿಗೆಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವಳನಾಲಿಗೆನನ್ನತುಟಿಗಳನ್ನುಪ್ರವೇಶಿಸಿನನ್ನೊಂದಿಗೆಆಟವಾಡಿತು. ಇದುದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆಮುಂದುವರೆಯಿತು.

ನಾನುನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನನ್ನದೇಹವನ್ನುಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿಅವಳತೊಡೆಯಮೇಲೆಕುಳಿತೆ. ಕಾಲುಎರಡೂಬದಿಗಳಲ್ಲಿಮಡಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನಕೈಗಳುನಡುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆನಾನುಅವಳಅಂಗಿಯನ್ನುನಿಧಾನವಾಗಿಬಿಚ್ಚಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಕೊಕ್ಕೆನೀಲಿಬಣ್ಣದಸ್ತನಬಂಧವನ್ನುಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನುನನ್ನಅಂಗಿಯನ್ನುಹೊರತೆಗೆದುನನ್ನಕೈಗಳನ್ನುಬೂಬ್ಸ್ನಎರಡೂಬದಿಯಲ್ಲಿಇರಿಸಿದೆ. ನಾನುಬಾಗುತ್ತೇನೆಮತ್ತುಅವಳಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿನನೀರನ್ನುನೆಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳುಲಘುವಾಗಿನರಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನುಅವಳಹುಬ್ಬುಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆಮತ್ತುನಾನುತಲುಪಬಹುದಾದಎಲ್ಲಾಭಾಗಗಳಿಗೆಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ. ನಾನುಅವಳಚಪ್ಪಟೆಹೊಟ್ಟೆಯಮೇಲೆಇಳಿದುಆಳವಾದಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕೆಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಸುತ್ತಲೂಚುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆಮತ್ತುಬೂಬ್ಸ್ಗೆಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅವಳುಅದನ್ನುಮುಚ್ಚಿದಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಆನಂದಿಸಿದಳು.

ನಾನುಸ್ತನಬಂಧವನ್ನುಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಕಂದುಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಿರುವಉತ್ತಮಆಕಾರದಬೂಬ್ಸ್ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಾನುಅವಳಕೈಗಳನ್ನುಎರಡೂಕೈಗಳಿಂದಕಪ್ಮಾಡಿದೆಮತ್ತುಅವಳುಕಣ್ಣುತೆರೆದಳು. ನಾನುಅವಳಮೃದುವಾದಚೆಂಡುಗಳನ್ನುಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಒತ್ತಿದೆಮತ್ತುಮಸಾಜ್ಮಾಡಿದೆ. ನಾನುಎಡಸ್ತನದಮೇಲೆಬಾಯಿಇಟ್ಟುಬಲಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಜೊತೆಆಡಿದೆ. ಅವಳಎಡಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಹೀರುವ, ಚುಂಬಿಸಿದ, ನೆಕ್ಕಿದಮತ್ತುಕಚ್ಚಿದ. ನಂತರಬಲಬೂಬ್‌ಗೆಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತುಮತ್ತುಅದೇರೀತಿಮಾಡಿದರು. ಅವಳುಎಲ್ಲಾಸಮಯದಲ್ಲೂಸ್ವಲ್ಪಜೋರಾಗಿನರಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನುಅವಳಹುಬ್ಬುಗಳೊಂದಿಗೆಆಟವಾಡುವುದನ್ನುನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅವಳುನನ್ನಕೈಗಳನ್ನುನನ್ನಭುಜದಮೇಲೆಇಟ್ಟುನನ್ನನ್ನುಕೆಳಕ್ಕೆತಳ್ಳಲುಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಅವಳುಏನುಬಯಸಬೇಕೆಂದುನನಗೆಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅದುತುಂಬಾಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾನುಬಹುತೇಕಒಂದುಗಂಟೆಆಡಿದ್ದೇನೆ.

ನಾನುಮತ್ತೆಎದ್ದುಬಲಭಾಗಕ್ಕೆತೆರಳಿದೆ. ನಾನುಅವಳಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿನನ್ನಬೆರಳುಗಳನ್ನುಸಿಕ್ಕಿಸಿದೆಅವಳುಅವಳಬಟ್ಅನ್ನುಸ್ವಲ್ಪಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿಅವಳಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೂಅವಳಪ್ಯಾಂಟಿಯೊಂದಿಗೆಅವಳಒದ್ದೆಯಾದಕಾಲುಗಳನ್ನುಸಿಪ್ಪೆತೆಗೆದಳು. ನಾವಿಬ್ಬರೂಅರೆನಗ್ನರಾಗಿದ್ದೆವುಆದರೆಅವಳುಬಹುತೇಕಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದಳು.

ನಾನುಈದೃಶ್ಯವನ್ನುಆನಂದಿಸಿದೆ. ನಾನುನನ್ನಬೆಲ್ಟ್ಅನ್ನುಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ, ನನ್ನಪ್ಯಾಂಟ್ಬಿಚ್ಚಿದೆಮತ್ತುನನ್ನಬಾಕ್ಸರ್ಅನ್ನುಸ್ವಲ್ಪಜಾರಿದೆ, ನನ್ನಡಿಕ್ಅನ್ನುಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲುಮಾತ್ರಅದುಪೂರ್ವಕಮ್ಅನ್ನುಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನಮುಖವನ್ನುಅವಳಕೆಳತುಟಿಗಳಮೇಲೆಇರಿಸಿ. ಕ್ಲೀನ್ಶೇವ್ನ್ಪುಸಿಕೊರೆಯಲುಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನುಅವಳಪುಸಿತುಟಿಗಳಿಗೆಮುತ್ತಿಟ್ಟೆಮತ್ತುಹೀರಿಕೊಂಡೆ, ಅವಳುಅಲ್ಲಿಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದಳುಆಗಲೇಅದುಚೆನ್ನಾಗಿರುಚಿನೋಡಿದೆ. ನನ್ನನಾಲಿಗೆಸ್ಲಾಟ್ಕೆಳಗೆಜಾರಿತು. ಅವಳುಜೋರಾಗಿನರಳುತ್ತಾಳೆಮತ್ತುಅವಳು”ದಯವಿಟ್ಟು” ಎಂಬಒಂದೇಪದವನ್ನುಉಚ್ಚರಿಸಿದಳು. ಹೆಚ್ಚಿನಮುನ್ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆನಾನುಹೆಚ್ಚುಸಮಯವನ್ನುವ್ಯರ್ಥಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವಳುನನ್ನಡಿಕ್ಅನ್ನುಸರಿಹೊಂದಿಸಿದಳುಮತ್ತುನಾನುಪ್ರವೇಶಿಸುವಮೊದಲುಉಜ್ಜುವಮೂಲಕನನ್ನಡಿಕ್ತಲೆಯೊಂದಿಗೆಸ್ವಲ್ಪಲೇವಡಿಮಾಡಿದೆ.

ನಾನುಒಂದೇಒತ್ತಡದಿಂದತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಮತ್ತುನಾನುಅವಳಲ್ಲಿಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಇದ್ದೆ. ಅವಳುಸ್ವಲ್ಪಕಿರುಚಿದಳುಮತ್ತುಅವಳುಸ್ವಲ್ಪಸಮಯದವರೆಗೆಯಾವುದೇಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನುಹೊಂದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಅವಳುಸ್ವಲ್ಪಬಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನುಮೊದಲುನಿಧಾನವಾದಹೊಡೆತಗಳನ್ನುನೀಡಿದಾಗಮತ್ತುನಿಧಾನವಾಗಿವೇಗವನ್ನುಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗನಮ್ಮಕಣ್ಣುಗಳುಪರಸ್ಪರಲಾಕ್ಆಗುತ್ತವೆ. ನಾವುಮಿಷನರಿಯಲ್ಲಿಮುಳುಗಿದ್ದೇವೆ, ಲಯಕ್ಕೆಸರಿಹೊಂದುವಂತೆಅವಳುತನ್ನಬಟ್ಅನ್ನುಎತ್ತಿದಳು. ಕೆಲವುಸಂತೋಷದಪೂರ್ಣಹೊಡೆತಗಳನಂತರನಾವುನಮ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನುಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವಳುಬೌಂಡರಿಗಳಮೇಲೆಬಂದಳು. ನನ್ನಕೈಗಳುಅವಳಜಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆಆಟವಾಡುವುದರಲ್ಲಿನಿರತರಾಗಿದ್ದವು. ನರಳುವಮತ್ತುಹಂಪ್ಮಾಡುವದೊಡ್ಡಶಬ್ದವಿತ್ತುಆದರೆಮಳೆಯಿಂದಾಗಿಅದನ್ನುಮನೆಯೊಳಗೆನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನೂಕೆಲವುಕಠಿಣಹೊಡೆತಗಳುನಾವುನಮ್ಮಉತ್ತುಂಗವನ್ನುತಲುಪಿದ್ದೇವೆಮತ್ತುಎರಡೂಒಟ್ಟಿಗೆಬಂದವು. ನಾನುಅವಳೊಳಗೆನನ್ನಎಲ್ಲಾದ್ರವವನ್ನುಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂಕುಸಿದುವಿಶ್ರಾಂತಿಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. 11.30 ರಸುಮಾರಿಗೆನಾವಿಬ್ಬರೂನೆಲದಹಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಹೊರಟೆವು. ನನ್ನಡಿಕ್ಇನ್ನೂಒಳಗೆಇತ್ತು.

ನಾನುಕಣ್ಣುತೆರೆದಾಗಗೋಡೆಯಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿಅದು5.10 ಆಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯಶಬ್ದಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳುನನ್ನಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿಟಾಪ್ಓಪನ್ಹೊಂದಿದ್ದಳುಆದರೆಪ್ಯಾಂಟ್ಅವಳಸೊಂಟದವರೆಗೆಎಳೆದಳು. ಅವಳನ್ನುಹಾಗೆನೋಡುವಮೂಲಕನನ್ನಬಲಗೈಯನ್ನುಅವಳಎಡಬೂಬ್ಮೇಲೆಇಟ್ಟುಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ನಾನುಅವಳಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಎಳೆದುಸೆಟೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾನುಬಲಬೂಬ್ಮೇಲೆಕೈಹಾಕಲುಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಅವಳುನನ್ನಕೈಯನ್ನುಹಿಡಿದಳು. ಅವಳುಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆಮತ್ತುಅವಳುಎದ್ದಳು. ಅವಳುಬಲಗೈಯಿಂದಹಣೆಯನ್ನುಹಿಡಿದುಮಲಗುವಕೋಣೆಯಕಡೆಗೆನಡೆದಳು.

ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆಮತ್ತುಅವಳುತನ್ನಗಂಡನಿಗೆಮೋಸಮಾಡಿದತಪ್ಪಿತಸ್ಥಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ನಾನುಹಿಂದಿನಿಂದಹೋಗಿಅವಳನ್ನುತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ. ಅವಳಹುಬ್ಬುಗಳುಅವಳನ್ನುಚುಂಬಿಸಲುಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವಳುನನ್ನನ್ನುಬೇರೆಡೆಗೆತಳ್ಳಿಅವಳಮನೆಯಿಂದಹೊರಬರಲುಹೇಳಿದಳು. ನಾನುಅವಳಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿಭಯವನ್ನುಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಅವಳಪತಿಯಾವುದೇಕ್ಷಣದಲ್ಲಿತಲುಪಲಿದ್ದಾನೆಎಂದುನಾನುನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಏಕೆಂದರೆಅದುಈಗಾಗಲೇಬೆಳಿಗ್ಗೆ.

ನಾನುನನ್ನಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನುಸರಿಪಡಿಸಿಅವಳಫೋನ್ಬಳಿಇಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಯಾಡ್ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನನ್ನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನುಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನುಮಾಡಿದ್ದನ್ನುಅವಳುನೋಡಿದಳು. ನಾನುಅವಳನ್ನುಒಮ್ಮೆನೋಡಿದೆಮತ್ತುಆವರಣದಿಂದಹೊರಟೆ. ನಾನುಅವಳಮನೆಯಿಂದಹೊರಟು, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಕೆಳಗೆಇಳಿದುನಾನುಗೇಟ್ತಲುಪಿದಾಗಟ್ಯಾಕ್ಸಿಇತ್ತುಮತ್ತುವ್ಯಕ್ತಿಡ್ರೈವರ್‌ಗೆಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅದುಅವಳಪತಿ, ಅವನುನನ್ನನ್ನುಗಮನಿಸಿದ. ನಾನುಯಾರುಮತ್ತುಅವರಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನಾನುಏನುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಎಂದುಕೇಳಿದರು. ನಾನುಮೊದಲುಮಾತನಾಡಲುಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲಆದರೆಹೇಗಾದರೂನನ್ನಧ್ವನಿಯನ್ನುಪಡೆದುಕೊಂಡೆಮತ್ತುನನ್ನಕಾರುಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇಮುರಿದುಹೋಯಿತುಮತ್ತುರಸ್ತೆಯಯಾರೋಒಬ್ಬರುಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಮನೆಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಎಂದುಹೇಳಿದರುಆದರೆಅದನ್ನುಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಕುತೂಹಲಕೊನೆಗೊಂಡಿತುಮತ್ತುಮೊದಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವಮನೆನಂ.3 ಅನ್ನುಹೇಳಿದೆ. ನಾನುಅವನಿಗೆಧನ್ಯವಾದಹೇಳಿಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಮನೆಗೆಹೋದೆ. ನಂತರಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನನ್ನಕಾರನ್ನುರಿಪೇರಿಮಾಡಿದರುಮತ್ತುನಾನುಮತ್ತೆನನ್ನಸ್ಥಳಕ್ಕೆಓಡಿದೆ.

For comments and want to know more stories of joy real experience let’s chat in [email protected]

admin
Jan. 31, 2023
5487 views

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments